Γενικοί όροι πωλήσεων

Η AD TYRES INTERNATIONAL SLU, η οποία έχει συσταθεί βάσει του δικαίου της Ανδόρας με τη μορφή της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με κεφάλαιο 1.000.000 ευρώ, υπό τον εθνικό αριθμό καταχώρισης 16339 στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Ανδόρας, έχει την έδρα της στη διεύθυνση Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici Monclar, Bloc Num. 1, Despatx Num. 111-112, ANDORRA LA VELLA (Πριγκιπάτο της Ανδόρας), (θα καλείται εφεξής « Πωλητής ») έχει ως κύρια δραστηριότητα την πώληση ελαστικών και συναφών προϊόντων μέσω του ιστότοπου MAXI TYRE στη διεύθυνση maxityre.gr.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

 • ΓΟΠ ορίζονται οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης του Πωλητή.
 • Πελάτης ορίζεται οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο πραγματοποιεί μία παραγγελία στον ιστότοπο της Εταιρείας.
 • Παραγγελία ορίζεται το προϊόν ή τα προϊόντα που παραγγέλνει ο Πελάτης σε κάθε περίπτωση αγοράς στον ιστότοπο.
 • Ιστότοπος ορίζεται ο ιστότοπος του Πωλητή στη διεύθυνση URL www.maxityre.gr.
 • Πωλητής ορίζεται το πρόσωπο που αναφέρεται στην Εισαγωγή.
 • Πώληση ορίζεται η νομική συναλλαγή που συνάπτεται ανάμεσα στον Πωλητή και τον Πελάτη, με την οποία ο πρώτος υποχρεούται να παραδώσει την Παραγγελία και ο δεύτερος να πληρώσει την Τιμή.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ

Οι ΓΟΠ ισχύουν για όλες τις Πωλήσεις που συνάπτονται στον Ιστότοπο του Πωλητή και καθορίζουν τις σχέσεις μεταξύ του Πωλητή και του Πελάτη για κάθε Παραγγελία.

Η επικύρωση κάθε παραγγελίας από τον Πελάτη προϋποθέτει προηγούμενη αποδοχή, χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη, του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων των ΓΟΠ ως ισχύοντες στον Ιστότοπο, και η οποία αποδοχή δηλώνεται με το τσεκάρισμα με κλικ στο πεδίο που βρίσκεται αριστερά από την αναφορά «Διάβασα και αποδέχομαι χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων των ΓΟΠ πώλησης που ισχύουν για την παραγγελία μου». Οι ΓΟΠ είναι διαθέσιμοι στον Ιστότοπο και δίνονται στον Πελάτη μέσω σταθερού μέσου σε επισυναπτόμενο αρχείο με αποδεικτικό παραλαβής.

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί μεταξύ των μερών από τη στιγμή της αποστολής του αποδεικτικού παραλαβής από τον Πωλητή.

3. ΤΙΜΗ

Η τιμή των προϊόντων μας, ανά μονάδα, αναγράφεται σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων.

Σύμφωνα με την Ενότητα 14 των παρόντων όρων, όλες οι Παραγγελίες υπόκεινται στο δίκαιο του Πριγκιπάτου της Ανδόρας. Οι Παραγγελίες αυτές θεωρούνται ως διενεργηθείσες στο έδαφος όπου εδρεύει ο Πωλητής.

Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές του ανά πάσα στιγμή. Ο Πελάτης ειδοποιείται ότι οι τιμές στις προσφορές των προϊόντων ενδέχεται να αλλάζουν πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας και ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο. Οι τιμές που ισχύουν σε μία Παραγγελία είναι αυτές που εμφανίζονται στον Ιστότοπο τη στιγμή της οριστικής επικύρωσης της Παραγγελίας σύμφωνα με την Ενότητα 5.4.

Στο πλαίσιο συγκεκριμένων προσφορών προϊόντων, ο Πωλητής αναφέρει την τιμή του προμηθευτή, για την οποία έχει ενημερωθεί από τους συνεργάτες του, και αναφέρει το ποσοστό της διαφοράς με την τιμή του Πωλητή. Ο Πωλητής σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ακρίβεια της τιμής του προμηθευτή και εναπόκειται στον Πελάτη η εξακρίβωση αυτών των πληροφοριών με δικά του μέσα.

Η συνολική τιμή μίας Παραγγελίας αποτελείται από:

 1. Το συνολικό ποσό των τιμών των ποσοτήτων των προϊόντων που έχει επιλέξει ο Πελάτης και
 2. τα πιθανά έξοδα αποστολής (εκτός από τη δωρεάν αποστολή υπό όρους).

4. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τα βασικά χαρακτηριστικά και η τιμή των προϊόντων αναφέρονται σε κάθε προσφορά προϊόντος που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν δεσμευτικές πληροφορίες, με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας αποθέματος των σχετικών προϊόντων. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία (κυρίως οι εικόνες των προϊόντων) είναι μη δεσμευτικές.

5. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

5.1 Πρόσβαση στον Ιστότοπο

Ο Ιστότοπος είναι διαθέσιμος για κάθε επισκέπτη, ολόκληρο τον χρόνο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο, με την επιφύλαξη των διακοπών εξαιτίας απαραίτητων τεχνικών εργασιών συντήρησης και ενημέρωσης και κάθε τεχνικής βλάβης. Ο Πωλητής δεν θα θεωρηθεί σε καμία περίπτωση υπεύθυνος οποιασδήποτε αναστολής ή διακοπής της πρόσβασης στον Ιστότοπο και ο Πελάτης παραιτείται ρητά και πλήρως από οποιοδήποτε αίτημα αποζημιώσεως που προκύπτει από τέτοιο γεγονός.

5.2 Επιλογή του ή των Προϊόντων

Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η αναζήτηση και η επιλογή του ή των Προϊόντων από τον Πελάτη γίνεται υπό την πλήρη ευθύνη του.

Ο Πωλητής χρησιμοποιεί τον κατάλογο της TecDoc και τις API των κατασκευαστών για τον προσδιορισμό των οχημάτων και των κατάλληλων ανταλλακτικών. Ο Πωλητής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες αυτών των πληροφοριών. Αν το ανταλλακτικό αποδειχθεί μη συμβατό με το όχημα, ο πελάτης μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματός του για υπαναχώρηση, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 9, έτσι ώστε να του επιστραφούν τα χρήματα, ωστόσο τα έξοδα αποστολής βαραίνουν τον ίδιο.

5.3 Δημιουργία και χρήση του λογαριασμού πελάτη

Για την ολοκλήρωση της Παραγγελίας, ο Πελάτης πρέπει να δημιουργήσει τον λογαριασμό του (αν δεν το έχει ήδη κάνει για προηγούμενη Παραγγελία) εισάγοντας τις απαραίτητες πληροφορίες. Ο Πελάτης δεσμεύεται να εισάγει ακριβείς και αληθινές πληροφορίες και να ενημερώνει τον Πωλητή για οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά με αυτές. Ο Πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη κατά την εισαγωγή των στοιχείων και για τις συνέπειες που απορρέουν από αυτά, όπως καθυστέρηση και/ή λάθος κατά την παράδοση. Σε αυτήν την περίπτωση, όλα τα επιπλέον έξοδα για την εκ νέου αποστολή της Παραγγελίας θα βαραίνουν εξ ολοκλήρου τον Πελάτη.

Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα της απενεργοποίησης, χωρίς καθυστέρηση ή αποζημίωση, του λογαριασμού οποιουδήποτε Πελάτη σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων γενικών όρων και αθέμιτης ή παράνομης χρήσης του λογαριασμού από τον Πελάτη ή από τρίτους.

Ο Πωλητής θα αποφασίσει τον οριστικό αποκλεισμό του Πελάτη από την πλατφόρμα Maxi Tyre σε περίπτωση που ο Πελάτης διαπράξει τα ακόλουθα:

 1. προσέγγιση από εμπόρους χονδρικής πώλησης ή κατασκευαστές πελατών που έρχονται σε επαφή μέσω του Ιστότοπου,
 2. μη πληρωμή σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών,
 3. μεταβίβαση του λογαριασμού του σε άλλο χρήστη χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση, και
 4. άσκηση ανταγωνιστικής προς τον Ιστότοπο δραστηριότητας που ασκείται κατά τρόπο αθέμιτο από τον Πελάτη, κυρίως να προσελκύσει πελάτες που έρχονται σε επαφή μέσω του Ιστότοπου.

Ο Πελάτης μπορεί να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του ενημερώνοντας τον Πωλητή για την απόφασή του μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση support@maxityre.gr. Ο Πωλητής θα απενεργοποιήσει τον λογαριασμό σε μέγιστο διάστημα εβδομήντα δύο (72) ωρών από την παραλαβή του μηνύματος.

5.4 Επικύρωση της Παραγγελίας

Μετά την επικύρωση του καλαθιού, τη δημιουργία λογαριασμού, την εισαγωγή της διεύθυνσης παράδοσης, την επιλογή και την επικύρωση της πληρωμής, ο Πελάτης καλείται να επικυρώσει οριστικά την παραγγελία του πατώντας στο πεδίο «Τελική επικύρωση της παραγγελίας».

5.5 Ακύρωση της Παραγγελίας

Μετά την τελική επικύρωση της Παραγγελίας, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την ακύρωσή της μόνο εφόσον δεν έχουν ακόμα παραδοθεί τα προϊόντα στη μεταφορική εταιρεία.

Για να ζητήσει την ακύρωση της Παραγγελίας, ο Πελάτης πρέπει να στείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση support@maxityre.gr γράφοντας στο θέμα «ΕΠΕΙΓΟΝ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» και στο κυρίως κείμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος τον αριθμό Παραγγελίας και ενδεχομένως τα προϊόντα που επιθυμεί να ακυρώσει εάν πρόκειται για εν μέρει ακύρωση. Μόλις ο Πωλητής λάβει υπόψη του την ακύρωση, επιστρέφονται τα χρήματα στον Πελάτη εντός μέγιστης προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από το ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης του Πωλητή, μέσω του ίδιου τρόπου πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Πελάτης κατά την Παραγγελία.

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η πληρωμή καταβάλλεται άμεσα με την Παραγγελία. Ο Πελάτης μπορεί να καταβάλει το ποσό με τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

 • τραπεζική κάρτα με προθεσμία επεξεργασίας μίας (1) ημέρας, ή
 • μέσω άμεσης χρέωσης στον τραπεζικό λογαριασμό με προθεσμία επεξεργασίας επτά (7) ημερών.

Ο πελάτης εγκρίνει την αυτόματη άμεση χρέωση του ποσού των παραγγελιών του για όλους τους τρόπους πληρωμής που έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό.

Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής, για κάθε επαγγελματία, εκτός από την καθυστερημένη πληρωμή, οποιοδήποτε ποσό που δεν καταβάλλεται εντός της προθεσμίας πληρωμής επιφέρει το δικαίωμα πληρωμής κατ' αποκοπήν αποζημίωσης 40 ευρώ λόγω οφειλόμενου ποσού. Οι τόκοι υπερημερίας υπολογίζονται, μόλις λήξει η προθεσμία, με αυξημένο συντελεστή της ΕΚΤ κατά 10 πόντους, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Μετά από κάθε πληρωμή, με οποίον τρόπο και αν γίνει, ο Πελάτης λαμβάνει ένα email επιβεβαίωσης.

Πληρωμή με χρεωστική κάρτα:

Ο Πωλητής δέχεται αποκλειστικά πληρωμές με κάρτες Visa, Mastercard ή Maestro.

Η ασφαλής πληρωμή μέσω διαδικτύου με τραπεζική κάρτα πραγματοποιείται από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Όλες οι διαδικασίες πληρωμής πραγματοποιούνται με το σύστημα πληρωμών HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT και είναι πλήρως κρυπτογραφημένες και προστατευμένες. Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για την πληρωμή είναι το SSL, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στην ηλεκτρονική τραπεζική (πρωτόκολλο 3D Secure).

Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία και τον αριθμό της τραπεζικής κάρτας δεν εμφανίζονται στο διαδίκτυο. Ο αριθμός της τραπεζικής κάρτας δεν εκτυπώνεται ποτέ σε κανένα έγγραφο, τιμολόγιο ή οποιοδήποτε άλλο χαρτί.

Ο Πωλητής δεν γνωρίζει τους αριθμούς τραπεζικών καρτών. Το σύστημα HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT δεν διατηρεί τους αριθμούς της τραπεζικής κάρτας μετά την προώθηση της συναλλαγής πληρωμής στην τράπεζα του εμπόρου. Ως εκ τούτου, κανείς δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της τραπεζικής κάρτας του Πελάτη μέσω πληροφορικής ή έντυπων εγγράφων. Ο κίνδυνος παραβίασης και απόκτησης του αριθμού τραπεζικής κάρτας του Πελάτη κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας αγοράς στους ιστοτόπους του Πωλητή μέσω του συστήματος HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT είναι σχεδόν μηδενικός.

Οι επαγγελματίες Πελάτες μπορούν να πραγματοποιήσουν τις πληρωμές τους χρησιμοποιώντας το σύστημα αυτόματης χρέωσης GoCardless (gocardless.com) που έχει επιλέξει ο Πωλητής. Το σύστημα αυτό είναι πλήρως κρυπτογραφημένο.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη ότι ο Πωλητής δεν φέρει ευθύνη για πιθανό κενό ασφαλείας των αναφερόμενων συστημάτων πληρωμής, για τα οποία την πλήρη ευθύνη φέρουν οι πάροχοι αυτών των υπηρεσιών.

Με την πληρωμή μέσω τραπεζικής κάρτας, η συναλλαγή χρεώνεται άμεσα μόλις πληρώσει ο Πελάτης. Η δέσμευση πληρωμής μέσω κάρτας είναι αμετάκλητη. Δίνοντας τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού κατά την Πώληση, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί τον Πωλητή να χρεώσει την κάρτα του με το ποσό που αντιστοιχεί στην αναγραφόμενη τιμή. Ο Πελάτης επιβεβαιώνει ότι αυτός είναι πράγματι ο νόμιμος κάτοχος της χρεωστικής κάρτας και ότι έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει αυτήν την κάρτα. Σε περίπτωση σφάλματος ή αδυναμίας χρέωσης της κάρτας, η παραγγελία ακυρώνεται αμέσως.

Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη σύμβαση εξ αποστάσεως πώλησης ανήκουν στην AD TYRES INTERNATIONAL EU Level 3 Suite No. 2407, Tower Business Center, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, ΜΑΛΤΑ, με αριθμό καταχώρησης εταιρείας OC 1277.

7. ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα προϊόντα της Παραγγελίας παραμένουν στην πλήρη και αποκλειστική ιδιοκτησία του Πωλητή μέχρι την αποπληρωμή του ποσού από τον Πελάτη.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τα προϊόντα της Παραγγελίας μεταφέρονται στον Πελάτη ή στον/στους εκπροσώπους του, από τη στιγμή που διατίθενται σε εκείνον, και αυτό ανεξάρτητα από την επιφύλαξη της κυριότητας. Η στιγμή που διατίθενται ορίζεται ως η ημερομηνία παράδοσης.

8. ΑΠΟΣΤΟΛΗ

8.1 Έξοδα αποστολής

Τα έξοδα αποστολής προσφέρονται δωρεάν στον Πελάτη για κάθε αγορά δύο (2) πανομοιότυπων προϊόντων.

8.2 Προθεσμία παράδοσης

Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη ότι οι προθεσμίες που ενδεχομένως αναφέρονται στον Ιστότοπο δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση δέσμευση του Πωλητή προς τον Πελάτη.

8.3 Δυσκολίες με τα παραδοθέντα προϊόντα

Σύμφωνα με την Ενότητα 7 του παρόντος, οι κίνδυνοι απώλειας και φθοράς των προϊόντων της Παραγγελίας μεταφέρονται στον Πελάτη από τη στιγμή που αυτός, ένας εντεταλμένος ή αντιπρόσωπός του, τα λαμβάνει υπογράφοντας το δελτίο παράδοσης.

Ο Πελάτης, ο εντεταλμένος ή ο αντιπρόσωπός του οφείλουν να ενημερώσουν τον μεταφορέα για όλες τις επιφυλάξεις τους για τα προϊόντα κατά την παράδοση. Οι επιφυλάξεις αυτές πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται αναλυτικά και με ακρίβεια στο δελτίο παράδοσης για να ισχύσουν μεταξύ των μερών.

Αν τα προϊόντα της Παραγγελίας δεν αντιστοιχούν στα παραγγελθέντα ή αν το δέμα που παραλάβει είναι σε κακή κατάσταση, ο Πελάτης μπορεί να αρνηθεί την παράδοση. Στη συνέχεια πρέπει να ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση τον Πωλητή, επικοινωνώντας με την εξυπηρέτηση πελατών μέσω του συστήματος έκδοσης δελτίων. Ο Πελάτης οφείλει να αποστείλει τα μη συμβατά προϊόντα στον Πωλητή ακολουθώντας τις οδηγίες που του έχει δώσει ο Πωλητής για τους τρόπους επιστροφής. Τα έξοδα επιστροφής που συνδέονται με αυτούς τους τρόπους θα επιστραφούν στον πελάτη.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο Πωλητής δεν παραλαμβάνει κανένα προϊόν που έχει ήδη τοποθετηθεί ή χρησιμοποιηθεί.

8.4 Δελτίο Παράδοσης

Ο μεταφορέας δίνει στον Πελάτη ένα δελτίο παράδοσης για να το υπογράψει. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η υπογραφή η δική του, του εντεταλμένου ή του αντιπρόσωπου του, ενός τέτοιου δελτίου παράδοσης αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη της ημερομηνίας παράδοσης των σχετικών προϊόντων.

8.5 Ειδικές προϋποθέσεις για την παράδοση στη διεύθυνση που δηλώνει ο Πελάτης

Ο Πωλητής δεσμεύεται να παραδώσει την Παραγγελία στη διεύθυνση παράδοσης που έχει δηλώσει ο Πελάτης κατά την Παραγγελία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πελάτης δεσμεύεται να δηλώσει στον Πωλητή μία πραγματική, πλήρη και ακριβή διεύθυνση αποστολής σε χώρο όπου η παράδοση της Παραγγελίας είναι δυνατή και επιτρεπόμενη. Ο Πελάτης εγγυάται στον Πωλητή ότι θα είναι παρών στον χώρο, ή δεόντως εξουσιοδοτημένος εντεταλμένος ή αντιπρόσωπός του, για την παραλαβή της Παραγγελίας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πωλητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε καθυστέρηση της παράδοσης. Σε περίπτωση επιστροφής λόγω έλλειψης στοιχείων της διεύθυνσης, τα έξοδα επιστροφής βαραίνουν αποκλειστικά τον Πελάτη.

Αν ο Πελάτης απουσιάζει κατά την παράδοση, θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τον μεταφορέα που έχει το δέμα του έτσι ώστε να συμφωνήσουν την ημερομηνία της παράδοσης στον χώρο του Πελάτη ή στο πλησιέστερο σημείο παράδοσης. Σε αντίθετη περίπτωση, τα δέματα επιστρέφονται στις αποθήκες του Πωλητή. Τα έξοδα επιστροφής βαραίνουν αποκλειστικά τον Πελάτη και θα αφαιρεθούν κατά την επιστροφή των χρημάτων της Παραγγελίας.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο Πελάτης έχει προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης, για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης χωρίς να παρέχει καμία αιτιολογία και χωρίς να πληρώσει άλλα έξοδα από αυτά που προβλέπονται στους παρόντες όρους.

Για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο Πελάτης ενημερώνει τον Πωλητή για την απόφασή του να υπαναχωρήσει μέσω της δημιουργίας δελτίου στον προσωπικό του λογαριασμό. Μετά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησής του υπό τους προαναφερθέντες όρους, ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει την Παραγγελία, ή τα προϊόντα που αφορά η υπαναχώρηση, το αργότερο σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες μετά από την κοινοποίηση της απόφασής του να υπαναχωρήσει.

Ο Πωλητής θα επιστρέψει το σύνολο του ποσού στον Πελάτη εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της πραγματικής επιστροφής της Παραγγελίας ή των προϊόντων που αφορά η υπαναχώρηση.

Τα προϊόντα της Παραγγελίας πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους συσκευασία, χωρίς να έχουν τοποθετηθεί, χρησιμοποιηθεί ή φθαρεί. Σε αντίθετη περίπτωση, καμία επιστροφή χρημάτων δεν θα πραγματοποιηθεί από τον Πωλητή προς τον Πελάτη και ο τελευταίος θα επιβαρυνθεί ενδεχομένως τα έξοδα επιστροφής.

10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Ο Πωλητής θα φέρει τις οικονομικές συνέπειες για άμεσες και προβλέψιμες ζημιές που προκλήθηκαν στον Πελάτη από αποδεδειγμένο σφάλμα του Πωλητή, υπό τις προϋποθέσεις και στα όρια που αναφέρονται παρακάτω.

Ο Πωλητής δεν θα θεωρηθεί σε καμία περίπτωση υπεύθυνος για τις οικονομικές συνέπειες που προκύπτουν από έμμεση ή μη προβλέψιμη ζημιά, χωρίς ο κατάλογος να είναι περιοριστικός, οποιοδήποτε χαμένο κέρδος, εμπορική ζημία, απώλειες κύκλου εργασιών ή κέρδους, απώλειες πελατείας, απώλεια ευκαιρίας, κόστος απόκτησης ενός προϊόντος, κτλ.

Ορίζεται ρητά ότι η ευθύνη του Πωλητή απέναντι στον Πελάτη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του συνόλου των ποσών που έχουν πληρωθεί από τον Πελάτη για τη συγκεκριμένη Πώληση.

Ο Πελάτης δεν θα μπορεί να ενεργοποιήσει την ευθύνη του Πωλητή λόγω παραβίασης της Σύμβασης παρά μόνο εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την επέλευση της εν λόγω παραβίασης.

11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Οι υποχρεώσεις του Πωλητή θα ανασταλούν αυτόματα σε περίπτωση ανωτέρας βίας, δηλαδή ενός γεγονότος που δεν μπορεί να ελέγξει ο Πωλητής, που δεν θα μπορούσε εύλογα να προβλεφθεί κατά τη σύναψη της συμφωνίας, του οποίου οι συνέπειες δεν μπορούν να αποφευχθούν με τα κατάλληλα μέτρα και που εμποδίζει την εκτέλεση της υποχρέωσής του από τον Πωλητή.

Τα μέρη συμφωνούν ότι η ευθύνη του Πωλητή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αναληφθεί αν η παράβαση των υποχρεώσεών του οφείλεται σε ανωτέρα βία, καμία αποζημίωση ή κύρωση δεν θα επιβληθεί. Αν η περίπτωση της ανωτέρας βίας ξεπεράσει το διάστημα των δύο (2) μηνών, κάθε ένα από τα μέρη θα έχει το δικαίωμα να λήξει τη σύμβαση αποστέλλοντας συστημένη επιστολή με αποδεικτικό παραλαβής.

12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται την πολιτική απορρήτου που είναι αναρτημένη στον Ιστότοπο.

13. ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση αποτελείται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. οι παρόντες Γενικοί Όροι Πώλησης,
 2. το δελτίο παραγγελίας,
 3. το δελτίο παράδοσης.

Σε περίπτωση αντιφάσεων ή απόκλισης των όρων ανάμεσα σε δύο από τα έγγραφα, ο όρος του ανώτερου στη σειρά εγγράφου υπερισχύει (π.χ. το δελτίο παράδοσης υπερισχύει του δελτίου παραγγελίας, το δελτίο παραγγελίας υπερισχύει των ΓΟΠ).

Καμία αναφορά από τον Πελάτη, τον εντεταλμένο ή τον αντιπρόσωπό του, πάνω στο δελτίο παράδοσης πέρα από την υπογραφή του δεν θα θεωρείται συμβατική, εκτός και αν το αποδεχτεί ο Πωλητής.

Το σύνολο των συμβατικών εγγράφων που αναφέρονται παραπάνω αποτελούν τις πλήρεις δεσμεύσεις μεταξύ των μερών. Αυτά τα συμβατικά έγγραφα αντικαθιστούν και ακυρώνουν κάθε προφορική ή γραπτή προγενέστερη δέσμευση σχετικά με την Πώληση.

14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης διέπονται από το δίκαιο της Ανδόρας και οποιαδήποτε διένεξη που προκύπτει από τους παρόντες όρους θα εμπίπτει στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ανδόρας.