Γενικοί όροι πωλήσεων

- Έκδοση ισχύουσα στις 18 Οκτωβρίου 2023 -

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, ανδορραϊκή εταιρεία με τη μορφή societat limitada unipersonal με κεφάλαιο 1.000.000 ευρώ, εγγεγραμμένη στο εμπορικό και εταιρικό μητρώο της Ανδόρρας υπό τον αριθμό 16339, με αριθμό ΦΠΑ εντός της ΕΕ EL997521800, με έδρα την C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Πριγκιπάτο της Ανδόρρας), email: cm(a)maxityre.com, τηλέφωνο: +376 810 888, (εφεξής θα αναφέρεται ως ο «Πωλητής») έχει ως κύρια δραστηριότητα την πώληση ελαστικών και συναφών προϊόντων μέσω του διαδικτυακού τόπου maxityre.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος»).

Οι παρούσες γενικές όροι πώλησης αποσκοπούν να διέπουν, χωρίς περιορισμούς, το σύνολο των πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών σε κάθε πελάτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε πρόκειται για καταναλωτή, μη επαγγελματία ή επαγγελματία (εφεξής ο «Πελάτης»), ο οποίος έχει πραγματοποιήσει αγορά στον Ιστότοπο και να καθορίζουν τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ του Πωλητή και του Πελάτη.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Όλοι οι κοινοί όροι που η πρώτη τους γράμμα είναι κεφαλαίο στο παρόν έγγραφο έχουν τον ορισμό που τους αποδίδεται στο παρόν άρθρο.

 • Επιβεβαίωση Παραλαβής σημαίνει το email απάντησης που αποστέλλεται από τον Πωλητή στον Πελάτη μετά την επικύρωση της Παραγγελίας από τον Πελάτη και περιέχει τη σύνοψη της Παραγγελίας, τους ισχύοντες γενικούς όρους πώλησης και το αντίστοιχο Τιμολόγιο.
 • Δελτίο Παραγγελίας σημαίνει τη σύνοψη των Προϊόντων που έχουν επιλεγεί από τον Πελάτη και υποβάλλονται για επικύρωση από αυτόν στον Ιστότοπο για την ολοκλήρωση της Παραγγελίας.
 • Δελτίο Παράδοσης σημαίνει το έγγραφο που παραδίδεται στον Πελάτη από τον Μεταφορέα κατά την παράδοση της Παραγγελίας, κατά την υπογραφή του Πελάτη που επιβεβαιώνει την παράδοση της Παραγγελίας καθώς και την τέλεια κατάσταση του ή των Προϊόντων που αφορούν και την απουσία ανωμαλιών.
 • Γενικοί Όροι Πώλησης σημαίνει τους παρόντες γενικούς όρους πώλησης του Πωλητή που πρέπει να αποδεχτεί ο Πελάτης για να πραγματοποιήσει την Παραγγελία του.
 • Πελάτης σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί ως Καταναλωτής, Μη-Επαγγελματίας ή Επαγγελματίας που προσπελαύνει τον Ιστότοπο με σκοπό την πραγματοποίηση μιας Παραγγελίας.
 • Παραγγελία σημαίνει το ή τα Προϊόντα που έχουν παραγγελθεί από τον Πελάτη για κάθε περίσταση αγοράς στον Ιστότοπο.
 • Καταναλωτής σημαίνει έναν Πελάτη, φυσικό πρόσωπο, που ενεργεί για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της εμπορικής, βιομηχανικής, τεχνικής, ελευθέριας ή αγροτικής του δραστηριότητας.
 • Συμβόλαιο σημαίνει το σύνολο των συμβατικών εγγράφων που καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μερών για κάθε Πώληση, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 15.
 • Ημερομηνία Παράδοσης σημαίνει την ημερομηνία της πραγματικής παράδοσης της Παραγγελίας στον Πελάτη που αναγράφεται στο Δελτίο Παράδοσης.
 • Προθεσμία Παράδοσης σημαίνει τη μέγιστη προθεσμία που αναφέρεται στο Άρθρο 8.2 στην οποία ο Πωλητής δεσμεύεται να παραδώσει την Παραγγελία στον Πελάτη.
 • Προθεσμία Ανάκλησης σημαίνει την προθεσμία που αναφέρεται στο Άρθρο 9.
 • Τιμολόγιο σημαίνει το τιμολόγιο που αποστέλλεται στον Πελάτη μέσω της Επιβεβαίωσης Παραλαβής.
 • Ανωτέρα Βία σημαίνει την περίπτωση όπου ένα γεγονός που διαφεύγει του ελέγχου του οφειλέτη, το οποίο δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί λογικά κατά τη σύναψη του Συμβολαίου και των οποίων τα αποτελέσματα δεν μπορούν να αποφευχθούν με κατάλληλα μέτρα, εμποδίζει την εκτέλεση της υποχρέωσής του από τον οφειλέτη.
 • Προμηθευτής σημαίνει ένα τρίτο μέρος στο Συμβόλαιο που κατέχει το ή τα Προϊόντα της Παραγγελίας του Πελάτη.
 • Παράδοση σημαίνει τη μεταφορά στον Πελάτη της φυσικής κατοχής ή του ελέγχου του ή των Προϊόντων.
 • Μη-Επαγγελματίας σημαίνει έναν Πελάτη, νομικό πρόσωπο, που δεν ενεργεί για επαγγελματικούς σκοπούς (βλ. τον ορισμό του Επαγγελματία παρακάτω).
 • Προσφορά Προϊόντος σημαίνει την προσφορά που δημοσιεύεται υπό την ευθύνη του Πωλητή σε ένα από τα μέσα του, και ιδιαίτερα στον Ιστότοπό του, αφιερωμένη στην πώληση ενός συγκεκριμένου Προϊόντος και περιλαμβάνει ιδιαίτερα τη φωτογραφία καθώς και τα χαρακτηριστικά και την τιμή του Προϊόντος.
 • Μέρος(η) σημαίνει, στον ενικό, τον Πελάτη ή τον Πωλητή λαμβανόμενος ξεχωριστά και, στον πληθυντικό, τον Πελάτη και τον Πωλητή λαμβανόμενους συλλογικά.
 • Τιμή σημαίνει τη συνολική τιμή που αναφέρεται στο Άρθρο 5 που ο Πελάτης δεσμεύεται να πληρώσει για την Παραγγελία.
 • Προϊόν(τα) σημαίνει τα προϊόντα ελαστικών ή συναφή (ζάντες, αλυσίδες κλπ…) που προσφέρονται προς πώληση από τον Πωλητή στον Ιστότοπο.
 • Επαγγελματίας σημαίνει έναν Πελάτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ή ιδιωτικό, που ενεργεί για σκοπούς που εμπίπτουν στο πλαίσιο της εμπορικής, βιομηχανικής, τεχνικής, ελευθέριας ή αγροτικής του δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου όταν ενεργεί εκ μέρους ή για λογαριασμό άλλου επαγγελματία.
 • Ιστότοπος σημαίνει τον ιστότοπο του Πωλητή που είναι προσβάσιμος στη διεύθυνση URL maxityre.gr.
 • Κάτοχος του Δικαιώματος Ανάκλησης σημαίνει το πρόσωπο που αναφέρεται στο Άρθρο 9.
 • Μεταφορέας σημαίνει την εταιρεία μεταφορών που επιλέγεται από τον Προμηθευτή ή τον Πωλητή για τη μεταφορά και την Παράδοση της Παραγγελίας στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Πελάτης.
 • Πωλητής σημαίνει το πρόσωπο που αναφέρεται στον Πρόλογο.
 • Πώληση σημαίνει την νομική συναλλαγή που συνάπτεται μεταξύ του Πωλητή και του Πελάτη στην οποία ο πρώτος υποχρεούται να παραδώσει την Παραγγελία και ο δεύτερος να πληρώσει την Τιμή.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ

Οι Γενικοί Όροι Πώλησης αποσκοπούν στο να διέπουν, χωρίς περιορισμούς, το σύνολο των Πωλήσεων που συναφθούν μέσω του Ιστότοπου του Πωλητή και να καθορίζουν τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ του Πωλητή και του Πελάτη σχετικά με κάθε Παραγγελία.

Οι Γενικοί Όροι Πώλησης υπερισχύουν και υποκαθιστούν όλες τις άλλες ενδεχόμενες συμφωνίες, δεσμεύσεις, δηλώσεις, υποσχέσεις, προθέσεις, τεκμηριώσεις ή πληροφορίες που έχουν προηγηθεί μεταξύ των Μερών σχετικά με την Παραγγελία.

Η επικύρωση οποιασδήποτε Παραγγελίας από έναν Πελάτη είναι αυστηρά υποχρεωτική στην προηγούμενη αποδοχή, χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις, του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων των Γενικών Όρων Πώλησης που είναι ταυτόχρονα σε ισχύ στον Ιστότοπο, η οποία αποδοχή εκδηλώνεται με τον τρόπο του τσεκαρίσματος με ένα κλικ ποντικιού του πλαισίου που βρίσκεται στα αριστερά της φράσης « Διάβασα και αποδέχομαι τους γενικούς όρους πώλησης και τον χάρτη εμπιστευτικότητας. ». Αυτό το βήμα πραγματοποιείται αφού ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τη λεπτομέρεια της Παραγγελίας του και την Συνολική Τιμή της και να διορθώσει τυχόν λάθη πριν επιβεβαιώσει αυτήν για να εκφράσει την τελική του αποδοχή.

Οι Γενικοί Όροι Πώλησης είναι προσβάσιμοι στον Ιστότοπο και μεταδίδονται στον Πελάτη σε ένα ανθεκτικό μέσο σε συνημμένο αρχείο της Απόδειξης Παραλαβής.

Η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί μεταξύ των Μερών από τη στιγμή της έκδοσης της Απόδειξης Παραλαβής από τον Πωλητή.

Ο Πωλητής εξασφαλίζει τη διατήρηση του γραπτού που καταγράφει τη Σύμβαση από τη στιγμή της σύναψης της Σύμβασης και για διάρκεια δέκα ετών από την Παράδοση της Παραγγελίας. Ο Πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση στην αρχειοθετημένη Σύμβαση με απλό αίτημα που απευθύνεται στον Πωλητή (https://www.maxityre.gr/contact).

Ο Πελάτης ενημερώνεται ότι η σύναψη της Σύμβασης συνεπάγεται για αυτόν την ανάληψη της υποχρέωσης πληρωμής της Τιμής προς όφελος του Πωλητή.

3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

3.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα βασικά χαρακτηριστικά και η τιμή των Προϊόντων αναφέρονται σε κάθε Προσφορά Προϊόντος που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν συμβατικές πληροφορίες που δεσμεύουν τον Πωλητή σε περίπτωση σύναψης της Σύμβασης με τον Πελάτη και υπό τον όρο της διαθεσιμότητας σε απόθεμα των συγκεκριμένων Προϊόντων.

Κάθε ελαστικό φέρει στο πλάι τον αριθμό DOT που αποτελείται ως εξής:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT : Department Of Transportation
 • B9 : Κωδικός του εργοστασίου όπου κατασκευάστηκε το ελαστικό
 • 4W : Διαστασιακός κωδικός που αφορά τον κατασκευαστή
 • HWNX : Προαιρετικός κωδικός που αφορά τον κατασκευαστή
 • 3903 : ημερομηνία κατασκευής του ελαστικού που αντιστοιχεί στην 39η εβδομάδα του έτους 2003.

4. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

4.1 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Ο δημόσιος Ιστότοπος είναι διαθέσιμος σε κάθε επισκέπτη, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο, εκτός από τις διακοπές που απαιτούνται για τεχνικές εργασίες συντήρησης, φροντίδας και αναβάθμισης που ο Πωλητής κρίνει ότι είναι σκόπιμο να πραγματοποιήσει, καθώς και από οποιαδήποτε τεχνική βλάβη ανεξάρτητη από τη θέληση του Πωλητή.

Όλα τα έξοδα που συνεπάγεται ο Πελάτης για να εξασφαλίσει τη δική του πρόσβαση στον Ιστότοπο παραμένουν αποκλειστικά στην ευθύνη του, και συγκεκριμένα το κόστος του υπολογιστικού του εξοπλισμού, της σύνδεσης στο διαδίκτυο και οποιουδήποτε λογισμικού.

4.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η αναζήτηση και η επιλογή του ή των Προϊόντων από τον ίδιο γίνονται υπό την αποκλειστική και μόνη του ευθύνη.

Για να διευκολυνθούν οι αναζητήσεις του Πελάτη, ο Πωλητής παρέχει στη διάθεση του Πελάτη στον Ιστότοπό του (i) μια γραμμή αναζήτησης στην οποία ο Πελάτης μπορεί να εισάγει ελεύθερα λέξεις-κλειδιά και (ii) ένα εργαλείο αναζήτησης βασισμένο σε διάφορες χαρακτηριστικές των Προϊόντων με τη μορφή λίστας επιλογών. Η καλή λειτουργία, το ενδιαφέρον, η εξαντλητικότητα και η σημαντικότητα αυτών των εργαλείων δεν εγγυώνται από τον Πωλητή.

Ανήκει στον Πελάτη να λάβει γνώση του συνόλου των Προσφορών Προϊόντος που προτείνει ο Πωλητής στον Ιστότοπό του και να διενεργήσει τις απαραίτητες αναζητήσεις στο επιλεγμένο μοντέλο και στον ανταγωνισμό για να αξιολογήσει την σχετικότητα, το ενδιαφέρον και την προσαρμογή της Προσφοράς Προϊόντος στις ανάγκες του.

Ο Πωλητής παρέχει για πληροφοριακούς σκοπούς:

 • τα δεδομένα TECDOC σχετικά με τη σύνδεση οχημάτων και ανταλλακτικών·
 • τα δεδομένα BMF σχετικά με τη σύνδεση οχημάτων, ελαστικών και ζαντών·
 • τα δεδομένα κατασκευαστών σχετικά με τη σύνδεση οχημάτων και αλυσίδων·
 • τα δεδομένα σχετικά με τη συμβατότητα μεταξύ των οχημάτων και των προϊόντων.

Ο Πωλητής δεν εγγυάται με κανένα τρόπο τη σχετικότητα, την ακρίβεια ούτε την εξαντλητικότητα αυτών των δεδομένων που παρέχονται μόνο καθαρά ενδεικτικά για να διευκολύνουν την αναζήτηση προϊόντος. Είναι καθήκον του Πελάτη να ελέγξει ότι τα επιλεγμένα Προϊόντα ταιριάζουν και αντιστοιχούν στο όχημά του.

Ο Πελάτης καλείται ιδιαιτέρως να διαβάσει τις κριτικές καθώς και τα παρόμοια ελαστικά που προτείνονται μέσα από την Προσφορά Προϊόντος ώστε να αξιολογήσει αν το Προϊόν που προβάλλεται είναι πιθανό να ικανοποιήσει τις ανάγκες του.

Η επιλογή ενός Προϊόντος γίνεται κάνοντας κλικ στη λειτουργία «Προσθήκη στο καλάθι» μετά την επιλογή της απαιτούμενης ποσότητας.

Αυτή η ενέργεια έχει μόνο ως αποτέλεσμα να περιλαμβάνει το επιλεγμένο Προϊόν στο καλάθι του Πελάτη και δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση αγοράς σε αυτό το στάδιο.

Μόλις ο Πελάτης θεωρήσει ότι η επιλογή των αγορών του έχει ολοκληρωθεί, αρκεί να μεταβεί στην ενότητα «Καλάθι» για να ελέγξει την σωστή επιλογή των Προϊόντων και των ποσοτήτων και να ενημερωθεί για την συνολική τιμή που συνδέεται με την Παραγγελία του.

Πριν την οριστική επικύρωση της Παραγγελίας, ο Πελάτης μπορεί να τροποποιήσει το καλάθι του κάθε στιγμή και έχει την δυνατότητα να ελέγξει την λεπτομέρεια της Παραγγελίας του και την συνολική τιμή της και να διορθώσει τυχόν σφάλματα πριν επιβεβαιώσει αυτή για να εκφράσει την οριστική του αποδοχή.

4.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Για να ολοκληρώσει την Παραγγελία του, ο Πελάτης πρέπει να δημιουργήσει τον προσωπικό του λογαριασμό (εφόσον αυτό δεν έχει ήδη γίνει κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης Παραγγελίας). Για αυτό τον σκοπό, ο Καταναλωτής και ο Μη-Επαγγελματίας πρέπει να παρέχουν μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να διαμορφώσουν έναν κωδικό πρόσβασης καθώς και να δηλώσουν την ταυτότητά τους, τον αριθμό τηλεφώνου τους και τη διεύθυνσή τους. Ο Επαγγελματίας, από την πλευρά του, δημιουργεί ένα «επαγγελματικό λογαριασμό» παρέχοντας μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαμορφώνοντας έναν κωδικό πρόσβασης καθώς και δηλώνοντας το όνομα, το επώνυμο, το όνομα της εταιρείας, έναν αριθμό τηλεφώνου και μια διεύθυνση.

Ο Πελάτης προτρέπεται να συμπληρώσει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες στον προσωπικό του λογαριασμό γνωρίζοντας ότι τα πεδία που παρουσιάζουν ένα αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Όλες οι προσωπικές πληροφορίες των Πελατών συλλέγονται και επεξεργάζονται για τους σκοπούς και στις συνθήκες που καθορίζονται στο Άρθρο 14 παρακάτω και στο Χάρτη Απορρήτου.

Ο Πελάτης δεσμεύεται να παρέχει αληθινές και ειλικρινείς πληροφορίες και να ενημερώνει τον Πωλητή για οποιαδήποτε αλλαγή τους αφορά. Ένα σύνοψη των παρεχόμενων πληροφοριών είναι προσβάσιμη στον Ιστότοπο. Η αποτυχία παροχής των ζητούμενων πληροφοριών ισοδυναμεί με απόρριψη της δημιουργίας λογαριασμού και αποτρέπει την επικύρωση της Παραγγελίας από τον Πελάτη.

Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι αυστηρά προσωπικά και εμπιστευτικά: ο Πελάτης απαγορεύεται να τα αποκαλύψει σε τρίτο ή να τα παραχωρήσει. Οποιαδήποτε Παραγγελία που γίνεται μέσω αυτού του ονόματος χρήστη και αυτού του κωδικού πρόσβασης θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί από τον Πελάτη και συνεπώς δεσμεύει αυτόν έναντι του Πωλητή, εκτός αν αυτή η Παραγγελία έχει πραγματοποιηθεί από τρίτο λόγω κενού ασφαλείας του ιστότοπου του Πωλητή. Ανήκει στον Πελάτη να ενημερώσει αμέσως εγγράφως τον Πωλητή για οποιαδήποτε χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης του που γίνεται χωρίς τη γνώση του και την οποία θα ενημερωθεί.

Ο Πελάτης μπορεί να διορθώσει, σε κάθε στιγμή, τα λάθη πληκτρολόγησης των ζητούμενων πληροφοριών. Ο Πωλητής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν λάθη πληκτρολόγησης και τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν, όπως καθυστέρηση και/ή λάθος στην παράδοση. Σε αυτό το πλαίσιο, όλα τα έξοδα που συνεπάγεται η επαναποστολή της Παραγγελίας θα βαρύνουν πλήρως τον Πελάτη.

Ο προσωπικός λογαριασμός δίνει στον Πελάτη πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Οι Παραγγελίες σας – Εξυπηρέτηση Πελατών: η λίστα των Παραγγελιών που έγιναν στον Ιστότοπο·
 • Τροποποίηση των πληροφοριών σας: οι προσωπικές πληροφορίες που δήλωσε ο Πελάτης με τη δυνατότητα να τις τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή.

Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει, χωρίς καθυστέρηση ή αποζημίωση, τον λογαριασμό οποιουδήποτε Πελάτη σε περίπτωση παράβασης των παρόντων γενικών όρων και καταχρήσεως ή παράνομης χρήσης του λογαριασμού από τον Πελάτη ή οποιονδήποτε τρίτο.

Ο Πελάτης μπορεί να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του ενημερώνοντας τον Πωλητή για την απόφασή του με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση https://www.maxityre.gr/contact. Ο Πωλητής θα απενεργοποιήσει τον λογαριασμό εντός μέγιστης προθεσμίας εβδομήντα δύο (72) ωρών από τη λήψη αυτού του ηλεκτρονικού μηνύματος.

4.4 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αφού επικυρώσει το καλάθι του, δημιουργήσει τον λογαριασμό του, εισάγει τη διεύθυνση παράδοσης, επιλέξει τον τρόπο πληρωμής του, ο Πελάτης καλείται να επικυρώσει οριστικά την παραγγελία του πραγματοποιώντας την πληρωμή του μέσω της λειτουργίας «Προχωρήστε σε ασφαλή πληρωμή». Η ισχύς αυτής της ενέργειας υπόκειται στην προηγούμενη αποδοχή των παρόντων γενικών όρων πώλησης (βλ. παραπάνω).

Η οριστική επικύρωση της Παραγγελίας έχει ως αποτέλεσμα να συνεπάγεται για τον Πελάτη την ανάληψη της υποχρέωσης πληρωμής της Τιμής προς όφελος του Πωλητή.

Μετά την παραλαβή της πληρωμής από τον Πωλητή, ο Πελάτης λαμβάνει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από τον Πωλητή που συνοψίζει την Παραγγελία του.

4.5 ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (ΡΗΤΡΑ ΛΥΣΗΣ)

Το παρόν Άρθρο αποτελεί μια ρήτρα λύσης που προσδιορίζει τις δεσμεύσεις των οποίων η μη εκπλήρωση θα οδηγήσει στη λύση της Πώλησης.

4.5.1 Ακύρωση της Παραγγελίας από τον Πελάτη
 1. Κατά βούληση :
  μετά την τελική επικύρωση της Παραγγελίας του, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την ακύρωσή της κατά την ελεύθερη βούλησή του, υπό τον όρο ότι τα Προϊόντα της Παραγγελίας δεν βρίσκονται ακόμη υπό προετοιμασία·
 2. Καθυστέρηση ή άρνηση παράδοσης :
  σε περίπτωση καθυστέρησης ή άρνησης παράδοσης από τον Πωλητή και σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που υπενθυμίζονται στο Άρθρο 8.2·
 3. Ανάκληση :
  σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος ανάκλησης υπό τους όρους του Άρθρου 9·
 4. Έλλειψη συμμόρφωσης :
  στις περιπτώσεις έλλειψης συμμόρφωσης που αναφέρονται στο Άρθρο Άρθρο 10.2·
 5. Κρυφό ελάττωμα :
  σε περίπτωση κρυφού ελαττώματος στην έννοια του Άρθρου Άρθρο 10.2· και
 6. Ανωτέρα Βία :
  σε περίπτωση οριστικής αδυναμίας του Πωλητή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του λόγω Ανωτέρας Βίας σύμφωνα με το Άρθρο 13.
4.5.2 Ακύρωση της Παραγγελίας από τον Πωλητή

Ο Πωλητής μπορεί να ακυρώσει την Παραγγελία δηλαδή να λύσει την Πώληση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Καθυστέρηση ή αποτυχία πληρωμής:
  σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης πληρωμής από τον Πελάτη σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 6 ;
 2. Μη διαθεσιμότητα των Προϊόντων:
  σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του ή των Προϊόντων σε απόθεμα ;
 3. Αποτυχία του Πελάτη στην παραλαβή των Προϊόντων στη δηλωθείσα διεύθυνση:
  σε περίπτωση αποτυχίας του Πελάτη να παραλάβει τα Προϊόντα στη δηλωθείσα διεύθυνση όπως αυτό ορίζεται και υπό τους όρους του Άρθρου 8.5 ;
 4. Ανωτέρα Βία:
  σε περίπτωση οριστικής αδυναμίας του Πελάτη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του λόγω Ανωτέρας Βίας σύμφωνα με το Άρθρο 13.
4.5.3 Προηγούμενη Ειδοποίηση Προθεσμίας

Η λύση της Πώλησης πρέπει να προηγείται, εκτός αν υπάρχει επείγουσα ανάγκη, από μια ειδοποίηση προθεσμίας προς το μέρος που έχει παραλείψει να εκπληρώσει την υποχρέωσή του μέσα σε λογικό χρονικό διάστημα, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • ακύρωση για λόγους ευκολίας (Άρθρο 4.5.1(i)) ;
 • ειδικές περιπτώσεις άρνησης παράδοσης και μη τήρησης της προθεσμίας παράδοσης που έχει καθιερωθεί ως ουσιώδης όρος σύμφωνα με το Άρθρο 8.2 ;
 • άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης (Άρθρο 4.5.1(iii)) ;
 • μη διαθεσιμότητα των Προϊόντων (Άρθρο 4.5.2(ii)) ; και
 • αποτυχία του Πελάτη στην παραλαβή των Προϊόντων στη δηλωθείσα διεύθυνση (Άρθρο 4.5.2(iii)).

Αυτή η ειδοποίηση προθεσμίας αναφέρεται στο παρόν Άρθρο 4.5 και αναφέρει ρητά το λόγο λύσης και ότι, σε περίπτωση που το μέρος που έχει παραλείψει δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του, το άλλο μέρος θα έχει το δικαίωμα να λύσει την Πώληση.

Ο Πελάτης καλείται να διαβάσει τυχόν επιπλέον όρους ειδοποίησης προθεσμίας που έχουν συμπεριληφθεί στις παρούσες Γενικές Όρους Πώλησης και οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί για κάθε μία από τις περιπτώσεις ακύρωσης της Παραγγελίας που αναφέρονται παραπάνω.

4.5.4 Τυπικότητα της Ακύρωσης

Το Μέρος που επιθυμεί να ακυρώσει την Πώληση μπορεί να το πράξει:

 • με ειδοποίηση που αναφέρει την περίπτωση ακύρωσης που επικαλείται·
 • με αίτηση στη δικαιοσύνη.

Στην περίπτωση άσκησης του δικαιώματος ανάκλησης, η ανωτέρω ειδοποίηση γίνεται μέσω της φόρμας ανάκλησης ή οποιασδήποτε άλλης δήλωσης απαλλαγμένης από ασάφεια υπό τους όρους του Άρθρου 9.

Στην περίπτωση ακύρωσης για λόγους ευκολίας, η ειδοποίηση γίνεται από τον Πελάτη μέσω του λογαριασμού του επιλέγοντας την αντίστοιχη Παραγγελία και ανοίγοντας μια αξίωση μέσω της υποστήριξης με εισιτήριο.

4.5.5 Χρόνος Ακύρωσης

Η ακύρωση της Πώλησης θα τεθεί σε ισχύ από:

 • την παραλαβή από το άλλο Μέρος της ανωτέρω ειδοποίησης (εκτός από την περίπτωση όπου η Εταιρεία έχει εκτελέσει εν τω μεταξύ στην περίπτωση του Άρθρου 4.5.1(ii))·
 • την ημερομηνία που θα αποφασίσει ο δικαστής σε περίπτωση δικαστικής ακύρωσης.
4.5.6 Συνέπειες της Ακύρωσης

Οι πιθανές επιστροφές πραγματοποιούνται υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

 • σε περίπτωση ακύρωσης για λόγους ευκολίας (Άρθρο 4.5.1(i)): επιστροφή της Παραγγελίας εντός μέγιστης προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από το ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης του Πωλητή, με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Πελάτης κατά την Παραγγελία·
 • σε περίπτωση ακύρωσης λόγω καθυστέρησης ή άρνησης παράδοσης (Άρθρο 4.5.1(ii)): επιστροφή της Παραγγελίας υπό τις συνθήκες του άρθρου 8.2·
 • σε περίπτωση ακύρωσης μετά από ανάκληση (Άρθρο 4.5.1(iii)): επιστροφή της Παραγγελίας υπό τις συνθήκες του Άρθρου 9·
 • σε περίπτωση ακύρωσης λόγω ελλείψεως συμμόρφωσης (Άρθρο 4.5.1(iv)): ο Πωλητής επιστρέφει στον Καταναλωτή ή στον Μη Επαγγελματία Πελάτη το πληρωμένο τίμημα και τα έξοδα επιστροφής του ή των Προϊόντων μόλις λάβει το ή τα Προϊόντα ή την απόδειξη της αποστολής τους από τον Πελάτη και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή. Η επιστροφή γίνεται χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Καταναλωτής ή ο Μη Επαγγελματίας Πελάτης κατά τη σύναψη της Παραγγελίας, εκτός αν έχει δοθεί ρητή συγκατάθεση από αυτόν και σε κάθε περίπτωση χωρίς επιπλέον έξοδα·
 • σε περίπτωση ακύρωσης λόγω μη διαθεσιμότητας στο απόθεμα (Άρθρο 4.5.2(ii)): επιστροφή της Παραγγελίας εντός μέγιστης προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από το ηλεκτρονικό μήνυμα ακύρωσης του Πωλητή, με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Πελάτης κατά την Παραγγελία· και
 • σε περίπτωση αποτυχίας του Πελάτη στην παραλαβή των Προϊόντων στη δηλωμένη διεύθυνση (Άρθρο 4.5.2(iii)): επιστροφή της Παραγγελίας εντός μέγιστης προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από το ηλεκτρονικό μήνυμα ακύρωσης του Πωλητή, με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Πελάτης κατά την Παραγγελία και με αφαίρεση των εξόδων επιστροφής και τυχόν εξόδων για προσπάθεια επαναπαράδοσης που αναφέρονται στο Άρθρο 8.5.

Η ακύρωση της Πώλησης δεν θα επηρεάσει τα Άρθρα 21 και 22 τα οποία θα παραμείνουν σε ισχύ μεταξύ των Μερών.

5. ΤΙΜΗ

Κάθε προσφορά προϊόντος συνοδεύεται από τη μοναδιαία τιμή και εννοείται χωρίς φόρους (προ φόρου). Το νόμισμα αναφοράς είναι: το ευρώ.

Σύμφωνα με το Άρθρο 19 παρακάτω, όλες οι Παραγγελίες υπόκεινται στους νόμους της Πριγκιπάτου της Ανδόρρας, οι οποίες Παραγγελίες θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται σε αυτό το έδαφος στο οποίο ο Πωλητής είναι εγκατεστημένος. Ως εκ τούτου, οι τιμές των Προσφορών Προϊόντων δεν περιλαμβάνουν τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές εισφορές που ισχύουν εκτός της Πριγκιπάτου της Ανδόρρας.

Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές του ανά πάσα στιγμή. Ο Πελάτης ενημερώνεται ότι οι τιμές των Προσφορών Προϊόντων είναι πιθανό να διαφοροποιούνται αρκετές φορές την ημέρα. Οι τιμές που εφαρμόζονται σε μια Παραγγελία είναι εκείνες που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ταυτόχρονα με την τελική επικύρωση της Παραγγελίας σύμφωνα με το Άρθρο 4.4.

Στο πλαίσιο ορισμένων Προσφορών Προϊόντων, ο Πωλητής παρέχει στον Πελάτη ένα εργαλείο σύγκρισης της τιμής με εκείνες ορισμένων από τους ανταγωνιστές του. Για να μάθει ο Πελάτης την ημερομηνία κατά την οποία ο Πωλητής κατέγραψε την τιμή του ανταγωνισμού, προσκαλείται να τοποθετήσει τον δείκτη του ποντικιού του πάνω από την αντίστοιχη τιμή για να εμφανιστεί μια φούσκα κειμένου που υποδεικνύει την ημερομηνία και την ώρα συλλογής της τιμής του ανταγωνιστή από τον Πωλητή.

Η Συνολική Τιμή μιας Παραγγελίας αποτελείται από:

 • το συνολικό ποσό των τιμών των ποσοτήτων των προϊόντων και υπηρεσιών που έχει επιλέξει ο Πελάτης· και
 • τα ενδεχόμενα έξοδα αποστολής (εκτός αν υπάρχει προσφορά για δωρεάν έξοδα αποστολής υπό όρους).

6.1 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΉ ΚΆΡΤΑ

Ο Πωλητής δέχεται μόνο πληρωμές με πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard ή Maestro.

Η ασφαλής online πληρωμή με πιστωτική κάρτα πραγματοποιείται από έναν πάροχο πληρωμών.

Όλα τα στάδια της πληρωμής με πιστωτικές κάρτες υπόκεινται στο σύστημα πληρωμών HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT, το οποίο είναι πλήρως κρυπτογραφημένο και προστατευμένο. Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται είναι το SSL σε συνδυασμό με τραπεζική μονετική (πρωτόκολλο 3D secure).

Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται με την παραγγελία και ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας δεν κυκλοφορούν ανοιχτά στο Διαδίκτυο. Ο αριθμός της κάρτας δεν εκτυπώνεται σε κανένα χαρτί, τιμολόγιο, απόδειξη ή άλλη λίστα.

Ο Πωλητής δεν γνωρίζει τους αριθμούς των καρτών. Η HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT δεν διατηρεί τους αριθμούς των καρτών μετά τη μετάδοση της συναλλαγής πληρωμής στην τράπεζα του εμπόρου. Έτσι, κανένας δεν έχει πρόσβαση, ούτε μέσω υπολογιστή, ούτε σε έντυπη μορφή, στα στοιχεία των πιστωτικών καρτών των αγοραστών. Ο κίνδυνος να παραβιαστεί ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας κατά την αγορά στις ιστοσελίδες του Πωλητή που είναι εξοπλισμένες με HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT είναι σχεδόν μηδενικός.

Οι Επαγγελματίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτόματης χρέωσης GoCardless (gocardless.com) που έχει επιλέξει ο Πωλητής. Αυτό το σύστημα είναι πλήρως κρυπτογραφημένο.

Κατά τις πληρωμές με πιστωτική κάρτα, η συναλλαγή χρεώνεται αμέσως μόλις ο Πελάτης πραγματοποιήσει την πληρωμή. Η δέσμευση πληρωμής που δίνεται με κάρτα είναι αμετάκλητη. Παρέχοντας τα τραπεζικά του στοιχεία κατά τη διάρκεια της Πώλησης, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί τον Πωλητή να χρεώσει την κάρτα του με το ποσό που αντιστοιχεί στην τιμή που αναφέρεται. Ο Πελάτης επιβεβαιώνει ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας που πρόκειται να χρεωθεί και ότι έχει νομικά το δικαίωμα να τη χρησιμοποιήσει. Σε περίπτωση λάθους ή αδυναμίας χρέωσης της κάρτας, η Παραγγελία είναι πιθανό να ακυρωθεί υπό τους προαναφερθέντες όρους.

Οι δραστηριότητες σε σχέση με τη σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως διεξάγονται από την AD TYRES INTERNATIONAL EU που βρίσκεται στο Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - αριθμός εγγραφής της εταιρείας OC 1277.

6.2 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ PAYPAL

Ο Πελάτης που επιλέγει πληρωμή μέσω Paypal (www.paypal.com) πρέπει να διαθέτει ή να δημιουργήσει λογαριασμό σε αυτόν τον πάροχο (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω Paypal είναι ασφαλισμένες με το πρωτόκολλο 3D-Secure. Ο Πωλητής δεν έχει πρόσβαση σε κανένα στιγμή στα τραπεζικά στοιχεία του Πελάτη.

6.3 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ο Πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει την πληρωμή του μέσω τραπεζικής μεταφοράς SEPA στον λογαριασμό του Πωλητή, του οποίου τα στοιχεία είναι τα εξής:

Κάτοχος λογαριασμού: AD Tyres International SLU
IBAN: BE21 9672 1585 7803
BIC (SWIFT-CODE): TRWIBEB1XXX
Wise.

Για να ληφθεί υπόψη αυτή η μεταφορά από τον Πωλητή, είναι απαραίτητο ο Πελάτης να αναφέρει τον αριθμό της Παραγγελίας του στην αναφορά της μεταφοράς ή στο πεδίο που προβλέπεται γι' αυτό. Ο αριθμός της παραγγελίας υπενθυμίζεται στον Πελάτη στη σελίδα αφιερωμένη στη μεταφορά SEPA.

Η Παραγγελία θα επεξεργαστεί μόνο κατόπιν παραλαβής της μεταφοράς, και μετά την επικύρωση. Ως εκ τούτου, το ανακοινωθέν χρονικό διάστημα αποστολής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το χρόνο παραλαβής της πληρωμής σας.

Σε περίπτωση πληρωμής μέσω τραπεζικής μεταφοράς, τα έξοδα που επιβάλλονται επιπλέον από την εκδότρια τράπεζα δεν μπορούν να αφαιρεθούν από το ποσό πληρωμής που πρέπει να ληφθεί.

7. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Τα Προϊόντα γίνονται ιδιοκτησία του Πελάτη αμέσως μετά την επικύρωση της Παραγγελίας. Ως εκ τούτου, ο Πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την εισαγωγή και την εισόδο των Προϊόντων στη χώρα προορισμού που έχει επιλέξει για την αποστολή. Ο Πελάτης προτρέπεται να συμβουλευτεί τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις που του αναλογούν λόγω της εισαγωγής των Προϊόντων στην αναφερόμενη χώρα προορισμού.

Κάθε κίνδυνος απώλειας ή ζημιάς των Προϊόντων μεταφέρεται στον Επαγγελματία Πελάτη από τη στιγμή της μεταβίβασης της ιδιοκτησίας.

Κάθε κίνδυνος απώλειας ή ζημιάς των Προϊόντων μεταφέρεται στον Καταναλωτή Πελάτη τη στιγμή που αυτός ή ένας τρίτος που έχει ορίσει, και διαφορετικός από τον μεταφορέα που προτείνεται από τον Πωλητή, παίρνει φυσικά κατοχή των Προϊόντων.

Όταν ο Καταναλωτής ή ο Μη-Επαγγελματίας εμπιστεύεται την Παράδοση των Προϊόντων σε έναν μεταφορέα διαφορετικό από αυτόν που προτείνεται από τον Πωλητή, ο κίνδυνος απώλειας ή ζημιάς του αγαθού θα μεταφερθεί στον Καταναλωτή ή στον Μη-Επαγγελματία κατά την παράδοση του αγαθού στον μεταφορέα.

8. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η παράδοση της Παραγγελίας γίνεται κατά την επιλογή του Πελάτη, όπως εκφράζεται κατά την Παραγγελία, με την παράδοση της Παραγγελίας σε μια διεύθυνση που παρέχεται από τον Πελάτη.

8.1 ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Όσον αφορά τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και όλα τα άλλα είδη, τα έξοδα αποστολής αναγράφονται στο καλάθι.

Όσον αφορά τα ελαστικά, τα έξοδα παράδοσης προσφέρονται στον Πελάτη για κάθε αγορά δύο (2) ίδιων προϊόντων. Σε περίπτωση αγοράς μεμονωμένα (ελαστικά αυτοκινήτου, ζάντα), τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον Πελάτη, εκτός από τα ελαστικά μοτοσυκλέτας όπου τα έξοδα αποστολής προσφέρονται από το πρώτο ελαστικό που αγοράζεται.

8.2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο Πωλητής δεσμεύεται να παραδώσει την Παραγγελία εντός μέγιστης προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επικύρωση της Παραγγελίας (« Προθεσμία Παράδοσης »). Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι κανένα άλλο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στον Ιστότοπο δεν αποτελεί σταθερή δέσμευση του Πωλητή έναντι του Πελάτη.

Ο Πελάτης ενημερώνεται καθαρά ενδεικτικά ότι η παράδοση πραγματοποιείται κατά μέσο όρο μεταξύ δύο (2) και οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από την πλήρη πληρωμή της τιμής της Παραγγελίας. Σε περίπτωση επιλογής πολλαπλών Προϊόντων στο πλαίσιο μιας ίδιας Παραγγελίας, αυτά μπορεί να μην παραδοθούν την ίδια ημέρα χωρίς αυτό να μπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε αξίωση από πλευράς του Πελάτη.

Η ανωτέρω Προθεσμία Παράδοσης διακόπτεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. καθυστέρηση πληρωμής·
 2. λάθος στη διεύθυνση που δήλωσε ο Πελάτης·
 3. απουσία του Πελάτη ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του για την παραλαβή της Παραγγελίας.

Στις περιπτώσεις (i) και (ii), η Προθεσμία Παράδοσης ξεκινά εκ νέου να τρέχει από την τακτοποίηση του περιστατικού πληρωμής για νέα διάρκεια τριάντα (30) ημερών.

Στην περίπτωση (iii), ο Πελάτης και ο Πωλητής (ή ο μεταφορέας ενδεχομένως) θα συμφωνήσουν μια νέα ημερομηνία παράδοσης για την οποία ο Πελάτης δεσμεύεται ότι εκείνος ή ο εκπρόσωπός του θα είναι παρόντες.

Σε περίπτωση παραβίασης από τον Πωλητή της υποχρέωσής του να παραδώσει την Παραγγελία εντός της Προθεσμίας Παράδοσης, ο Καταναλωτής ή ο Μη Επαγγελματίας μπορεί να λύσει την Πώληση εάν, αφού έχει καλέσει τον Πωλητή να πραγματοποιήσει την παράδοση της Παραγγελίας εντός ενός επιπλέον λογικού χρονικού περιθωρίου, αυτός δεν έχει εκτελέσει μέσα σε αυτό το διάστημα.

Η Πώληση θεωρείται ως λυμένη με την παραλαβή από τον Πωλητή της επιστολής ή του γραπτού που τον ενημερώνει για αυτή τη λύση, εκτός εάν ο Πωλητής έχει εκτελέσει την υποχρέωσή του εν τω μεταξύ.

Ο Καταναλωτής ή ο Μη Επαγγελματίας μπορεί ωστόσο να λύσει αμέσως την Πώληση:

 • όταν ο Πωλητής αρνείται να παραδώσει την Παραγγελία ή όταν είναι προφανές ότι δεν θα παραδώσει την Παραγγελία·
 • όταν ο Πωλητής δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του να παραδώσει την Παραγγελία στην ημερομηνία ή κατά τη λήξη της Προθεσμίας Παράδοσης και αυτή η προθεσμία αποτελεί για τον Καταναλωτή ή τον Μη Επαγγελματία ουσιώδη όρο της σύμβασης. Αυτός ο ουσιώδης όρος προκύπτει από τις περιστάσεις που περιβάλλουν τη σύναψη της σύμβασης ή από μια ρητή αίτηση του Καταναλωτή ή του Μη Επαγγελματία πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

Εκτός από τη δυνατότητα λύσης της Πώλησης, ο Καταναλωτής ή ο Μη Επαγγελματίας μπορεί να κάνει χρήση οποιουδήποτε άλλου μέσου προβλέπεται από το εθνικό του δίκαιο.

Ο Καταναλωτής και ο Μη Επαγγελματίας προτρέπονται επίσης να συμβουλευτούν το Άρθρο 4.5 σχετικά με τη λύση.

Αυτά τα δικαιώματα του Καταναλωτή ή του Μη Επαγγελματία δεν προκαλούν προκαταβολή ζημιών και τόκων.

Όταν η Πώληση λύνεται στις συνθήκες του παρόντος Άρθρου, η Εταιρεία επιστρέφει στον Καταναλωτή ή στον Μη Επαγγελματία το σύνολο των καταβληθέντων ποσών, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία που η Πώληση έχει καταγγελθεί.

8.3 ΔΥΣΚΟΛΊΕΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΙΔΌΜΕΝΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

Ο Πελάτης, ο αντιπρόσωπός του ή ο εκπρόσωπός του πρέπει να ελέγξουν τη συμμόρφωση της κατάστασης των Προϊόντων κατά την παράδοση, είτε αυτή πραγματοποιηθεί στην κατοικία του. Ο Πελάτης αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη να ενημερώσει και να δώσει τις οδηγίες του στους αντιπροσώπους ή εκπροσώπους του για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των Προϊόντων.

Ο Πελάτης, ο αντιπρόσωπός του ή ο εκπρόσωπός του πρέπει να κοινοποιήσουν στον Μεταφορέα όλες τις επιφυλάξεις σχετικά με τα Προϊόντα κατά την παράδοση. Αυτές οι επιφυλάξεις πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και ακρίβεια στο Δελτίο Παράδοσης.

Εάν τα Προϊόντα της Παραγγελίας δεν είναι σύμφωνα ή εάν το δέμα που παραλαμβάνεται είναι σε κακή κατάσταση, ο Πελάτης μπορεί να αρνηθεί την Παράδοση. Στη συνέχεια πρέπει να ενημερώσει άμεσα τον Πωλητή επικοινωνώντας με την υπηρεσία πελατών μέσω του συστήματος εισιτηρίων.

Σε περίπτωση ελλείψεων συμμόρφωσης, οι διατάξεις του Άρθρου 10.3 που ακολουθούν είναι εφαρμοστέες.

Σε περίπτωση δέματος που έχει υποστεί ζημιά και έχει απορριφθεί, θα ανοίξει μια διαφορά με τον Μεταφορέα των Προϊόντων της Παραγγελίας. Θα ζητηθεί από τον Πελάτη μια βεβαίωση για το κατεστραμμένο δέμα με ημερομηνία και υπογραφή για να μπορέσει να ανοίξει η διαφορά.

Ο χρόνος για την επίλυση των διαφορών με τον Μεταφορέα είναι τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και μπορεί να διαρκέσει έως και τέσσερις (4) εβδομάδες από την έναρξή της. Αυτές οι προθεσμίες δίνονται ως ενδεικτικές από τον Πωλητή βάσει της εμπειρίας του και δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να θεωρηθούν δεσμευτικές.

Η εφαρμογή των παρόντων διατάξεων γίνεται χωρίς να προκαλείται ζημία σε όλα τα άλλα δικαιώματα που επωφελείται ο Πελάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

8.4 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΌ ΠΑΡΆΔΟΣΗΣ

Ο Μεταφορέας παραδίδει στον Πελάτη ένα Παραστατικό Παράδοσης κατά την υπογραφή του, το οποίο Παραστατικό Παράδοσης αναφέρει ρητά τη δυνατότητα να διατυπωθούν επιφυλάξεις, ιδίως σε περίπτωση εμφανών ελαττωμάτων του ή των Προϊόντων ή σε περίπτωση μη παράδοσης της εγχειρίδιου χρήσης.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η υπογραφή από εκείνον, τον αντιπρόσωπό του ή τον εκπρόσωπό του, ενός τέτοιου Παραστατικού Παράδοσης αποτελεί αδιάσειστη απόδειξη της Ημερομηνίας Παράδοσης του συνόλου της Παραγγελίας ή, σε περίπτωση ξεχωριστής παράδοσης Προϊόντων μιας ίδιας Παραγγελίας, των Προϊόντων που αφορούν αυτή την παράδοση.

8.5 ΔΥΣΚΟΛΊΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΉ

Ο Πωλητής δεσμεύεται να παραδώσει την Παραγγελία στη διεύθυνση παράδοσης που έχει παρασχεθεί από τον Πελάτη κατά την υποβολή της Παραγγελίας. Εν προκειμένω, ο Πελάτης δεσμεύεται να παράσχει στον Πωλητή μια υπαρκτή, πλήρη και ακριβή διεύθυνση παράδοσης ενός τόπου όπου η παράδοση της Παραγγελίας είναι εφικτή και επιτρεπτή.

Σε περίπτωση λάθους στη διεύθυνση παράδοσης που παρέχεται από τον Πελάτη, κάθε τροποποίηση αυτής θα προκαλέσει έξοδα επαναποστολής. Αυτά τα έξοδα, τα οποία ανέρχονται σε δεκα­πέντε (15) ευρώ, θα βαρύνουν τον Πελάτη και θα χρεωθούν από τον Πωλητή.

Ο Πελάτης εγγυάται στον Πωλητή την παρουσία του στον τόπο, ή ενός υπαλλήλου ή ενός εκπροσώπου δεόντως εξουσιοδοτημένου, για να παραλάβει την Παραγγελία. Σε περίπτωση απουσίας, ο Πωλητής δεν θα μπορεί να κριθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση.

Εάν ο Πελάτης απουσιάζει κατά την παράδοση, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Μεταφορέα που είναι υπεύθυνος για το δέμα του για να συμφωνήσει μια νέα ημερομηνία παράδοσης ή την παραλαβή από το πλησιέστερο κατάστημα αποθήκευσης.

Η δεύτερη προσπάθεια παράδοσης θα υπόκειται σε χρέωση των τρία (3) ευρώ για τα έξοδα προσπάθειας επαναπαράδοσης υπέρ του Πωλητή.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει επικοινωνήσει με τον Μεταφορέα εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί από αυτόν, τα δέματα θα επιστραφούν πίσω στις αποθήκες του Πωλητή, ο οποίος θα ειδοποιήσει την ακύρωση της Παραγγελίας και την διάλυση της Πώλησης κατά την παραλαβή του δέματος επιστροφής.

Τα έξοδα επιστροφής των σαράντα (40) ευρώ ανά δέμα θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη.

Τα έξοδα επιστροφής καθώς και τυχόν έξοδα επαναπαράδοσης θα αφαιρεθούν κατά την επιστροφή χρημάτων της Παραγγελίας.

8.6 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Ορισμένα Προϊόντα μπορεί να είναι με εγγύηση επιστροφής. Αναφέρονται συγκεκριμένα ως «Κομμάτι με εγγύηση επιστροφής κάτω από τυποποιημένη ανταλλαγή» στην τεχνική τους καρτέλα.

Η τιμή των Προϊόντων με εγγύηση επιστροφής περιλαμβάνει το ποσό του κομματιού και μια εγγύηση, δηλαδή το ποσό που ζητείται από τον κατασκευαστή για να διασφαλίσει την επιστροφή των παλιών ανταλλακτικών για την επανακατάσταση και την ανακύκλωσή τους.

Κατά την παραλαβή του νέου Προϊόντος, ο Πελάτης πρέπει να επιστρέψει το μεταχειρισμένο Προϊόν στον Πωλητή στη διεύθυνση που έχει μεταδοθεί από αυτόν για τις επιστροφές Προϊόντων με εγγύηση επιστροφής εντός μέγιστης προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του νέου Προϊόντος. Σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό, ο Πελάτης δεν θα μπορέσει να λάβει καμία επιστροφή της εγγύησης.

Το επιστρεφόμενο Προϊόν πρέπει να είναι ισοδύναμο, πλήρες και τοποθετημένο στη συσκευασία του νέου Προϊόντος. Τα έξοδα επαναποστολής βαρύνουν τον Πελάτη.

Κατά την παραλαβή του μεταχειρισμένου Προϊόντος, ο Πωλητής επιστρέφει στον Πελάτη το ποσό της εγγύησης εντός μέγιστης προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών υπό τον όρο ότι το μεταχειρισμένο Προϊόν είναι σύμφωνο με τις προαναφερθείσες προδιαγραφές.

Η επιστροφή χρημάτων γίνεται χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Πελάτης για την αγορά του νέου Προϊόντος.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

9.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Δικαιούχος του δικαιώματος ακύρωσης (ο «Δικαιούχος του Δικαιώματος Ακύρωσης») είναι ο Πελάτης Καταναλωτής όταν η Σύμβαση συναφθεί εξ αποστάσεως, μετά από τηλεφωνική προσέγγιση ή εκτός εμπορικού καταστήματος.

9.2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο Κάτοχος του Δικαιώματος Ακύρωσης διαθέτει προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών (εφεξής η «Προθεσμία Ακύρωσης») για να ασκήσει το δικαίωμα ακύρωσης χωρίς να χρειάζεται να δικαιολογήσει την απόφασή του, ούτε να επωμιστεί άλλα κόστη πέρα από αυτά που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Η Προθεσμία Ακύρωσης αρχίζει να τρέχει από την παραλαβή του ή των Προϊόντων από τον Κάτοχο του Δικαιώματος Ακύρωσης ή ένα τρίτο, διαφορετικό από τον μεταφορέα, που έχει οριστεί από αυτόν. Εάν η Σύμβαση συναφθεί εκτός εγκαταστάσεων, ο Κάτοχος του Δικαιώματος Ακύρωσης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα ακύρωσης από τη στιγμή της σύναψης της Σύμβασης.

Στην περίπτωση Πώλησης πολλαπλών Προϊόντων που παραδίδονται χωριστά ή στην περίπτωση Πώλησης ενός Προϊόντος που αποτελείται από παρτίδες ή πολλαπλά κομμάτια των οποίων η παράδοση είναι διαδοχική κατά μια ορισμένη περίοδο, η Προθεσμία Ακύρωσης αρχίζει να τρέχει από την παραλαβή του τελευταίου Προϊόντος ή παρτίδας ή του τελευταίου κομματιού.

Στην περίπτωση Παραγγελίας που προβλέπει την τακτική παράδοση Προϊόντων κατά μια ορισμένη περίοδο, η Προθεσμία Ακύρωσης αρχίζει να τρέχει από την παραλαβή του πρώτου Προϊόντος.

Η ημέρα κατά την οποία συνάπτεται η Σύμβαση ή η ημέρα παραλαβής του Προϊόντος δεν υπολογίζεται στην Προθεσμία Ακύρωσης. Η Προθεσμία Ακύρωσης αρχίζει να τρέχει από την αρχή της πρώτης ώρας της πρώτης ημέρας και λήγει με την πάροδο της τελευταίας ώρας της τελευταίας ημέρας της Προθεσμίας Ακύρωσης. Εάν η Προθεσμία Ακύρωσης λήξει Σάββατο, Κυριακή ή κατά μια αργία ή ημέρα ανάπαυσης, παρατείνεται μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί.

9.3 ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΟΣ ΑΚΎΡΩΣΗΣ

Για να ασκήσει το δικαίωμα ακύρωσης, ο Κάτοχος του Δικαιώματος Ακύρωσης ενημερώνει τον Πωλητή για την απόφασή του να ακυρώσει με την αποστολή στον Πωλητή, πριν από τη λήξη της Προθεσμίας Ακύρωσης, της φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ (και στο τέλος των παρόντων όρων) συμπληρωμένη δεόντως, ή οποιασδήποτε άλλης δήλωσης που εκφράζει την αναμφισβήτητη βούλησή του να ακυρώσει και αποστέλλεται μέσω email (https://www.maxityre.gr/contact).

Το βάρος της απόδειξης της άσκησης του δικαιώματος ακύρωσης βαραίνει τον Κάτοχο του Δικαιώματος Ακύρωσης.

9.4 ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Ο Κάτοχος του Δικαιώματος Ακύρωσης επιστρέφει ή παραδίδει το ή τα Προϊόντα στον Πωλητή ή σε ένα πρόσωπο που έχει οριστεί από αυτόν, χωρίς υπερβολική καθυστέρηση και, το αργότερο, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επικοινωνία της απόφασής του να ακυρώσει, εκτός αν ο Πωλητής προτείνει να αναλάβει ο ίδιος την επιστροφή του ή των Προϊόντων.

Ο Κάτοχος του Δικαιώματος Ακύρωσης φέρει μόνο τα άμεσα κόστη επιστροφής του ή των Προϊόντων.

Ο Κάτοχος του Δικαιώματος Ανάκλησης μπορεί είτε να οργανώσει μόνος του την επιστροφή του ή των Προϊόντος(ων) αναλαμβάνοντας άμεσα τα συνδεδεμένα έξοδα είτε να ζητήσει από τον Πωλητή, υπό τον όρο της αποδοχής από αυτόν, την ανάληψη αυτής της επιστροφής η οποία θα χρεωθεί στον Κάτοχο του Δικαιώματος Ανάκλησης με ένα ποσό εκτιμώμενο στα σαράντα (40) ευρώ ανά άρθρο (υπό την επιφύλαξη επιβεβαίωσης από τον μεταφορέα).

Η ευθύνη του Κάτοχου του Δικαιώματος Ακύρωσης μπορεί να επισύρει κυρώσεις μόνον σε περίπτωση υποτίμησης του ή των Προϊόντων που προκύπτει από χειρισμούς πέραν αυτών που είναι απαραίτητοι για να καθοριστεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η καλή λειτουργία του ή των Προϊόντων.

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΌΡΟΙ

Η πληρωμή είναι απαιτητή άμεσα με την Παραγγελία, η οποία θα επεξεργαστεί από τον Πωλητή μόνο κατόπιν λήψης της πλήρους πληρωμής από τον Πελάτη.

Σε περίπτωση μη λήψης της πληρωμής της Τιμής εντός τριών (3) ημερών από την επικύρωση της Παραγγελίας, ο Πελάτης λαμβάνει ειδοποίηση από τον Πωλητή που τον καλεί να εξοφλήσει την Τιμή εντός επιπλέον προθεσμίας τεσσάρων (4) ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πωλητής θα μπορούσε να ακυρώσει την Παραγγελία και κατά συνέπεια να λύσει την Πώληση.

Ο Πελάτης μπορεί να εξοφλήσει την παραγγελία του με τα ακόλουθα μέσα πληρωμής:

 • πιστωτική κάρτα·
 • μεταφορά SEPA (με δυνατότητα αυτόματων χρεώσεων για Επαγγελματίες).

Ο Πελάτης αναλαμβάνει τις συνέπειες οποιουδήποτε λάθους κατά τη διαδικασία πληρωμής και οποιασδήποτε ανωμαλίας ή δυσλειτουργίας των μέσων πληρωμής.

Ο Πωλητής μπορεί να απαιτήσει από κάθε Επαγγελματία Πελάτη πρόσθετες ποινές καθυστέρησης που γίνονται απαιτητές την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας λήξης. Το επιτόκιο των τόκων καθυστέρησης θα είναι ίσο με το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πιο πρόσφατη επιχείρηση αναχρηματοδότησής της αυξημένο κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Το εφαρμοζόμενο επιτόκιο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους που αφορά είναι το επιτόκιο που ισχύει στις 1 Ιανουαρίου του συγκεκριμένου έτους. Για το δεύτερο εξάμηνο του έτους που αφορά, είναι το επιτόκιο που ισχύει στις 1 Ιουλίου του έτους εκείνου. Οι ποινές καθυστέρησης είναι απαιτητές χωρίς να απαιτείται υπενθύμιση.

Επιπλέον, κάθε Επαγγελματίας Πελάτης που βρίσκεται σε καθυστέρηση πληρωμής θα είναι αυτοδίκαια οφειλέτης, έναντι του Πωλητή, μιας σταθερής αποζημίωσης για έξοδα είσπραξης ύψους σαράντα ευρώ (40,00 €). Όταν τα έξοδα είσπραξης που έχουν προκύψει είναι υψηλότερα από το ποσό αυτής της σταθερής αποζημίωσης, ο Πωλητής μπορεί να ζητήσει επιπλέον αποζημίωση, με απόδειξη. Ωστόσο, ο Πωλητής δεν θα μπορεί να επικαλεστεί το δικαίωμα αυτών των αποζημιώσεων όταν η έναρξη μιας διαδικασίας προστασίας, εξυγίανσης ή δικαστικής εκκαθάρισης απαγορεύει την πληρωμή κατά τη λήξη της οφειλής που του οφείλεται.

Σε περίπτωση αποτυχημένης χρέωσης, για κάθε Επαγγελματία Πελάτη, ο πελάτης δίνει τη συγκατάθεσή του για την αυτόματη ρύθμιση των απλήρωτων τιμολογίων στην πιστωτική κάρτα της εταιρείας του.

Μετά από κάθε πληρωμή, ανεξάρτητα από το μέσο, ο Πελάτης λαμβάνει ένα email επιβεβαίωσης.

9.5 ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΧΡΗΜΆΤΩΝ

Όταν ασκείται το δικαίωμα ανάκλησης, ο Πωλητής επιστρέφει στον Κάτοχο του Δικαιώματος Ανάκλησης το σύνολο των ποσών που έχουν καταβληθεί, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία που ενημερώθηκε για την απόφαση του Κατόχου του Δικαιώματος Ανάκλησης να ανακαλέσει.

Παρά τα ανωτέρω, όταν ο Πωλητής δεν προτείνει να αναλάβει ο ίδιος την επιστροφή του ή των Προϊόντος(ων), ο Πωλητής μπορεί να αναβάλει την επιστροφή χρημάτων μέχρι την ανάκτηση του ή των Προϊόντος(ων) ή μέχρι ο Κάτοχος του Δικαιώματος Ανάκλησης να έχει παράσχει απόδειξη αποστολής του ή των Προϊόντος(ων), με την ημερομηνία που λαμβάνεται υπόψη να είναι αυτή του πρώτου γεγονότος.

Ο Πωλητής πραγματοποιεί αυτή την επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Κάτοχος του Δικαιώματος Ανάκλησης για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο Κάτοχος του Δικαιώματος Ανάκλησης έχει συμφωνήσει ρητά για τη χρήση άλλου μέσου πληρωμής και με την προϋπόθεση ότι η επιστροφή δεν θα προκαλέσει έξοδα για τον Κάτοχο του Δικαιώματος Ανάκλησης.

Ο Πωλητής δεν είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα επιπλέον έξοδα εάν ο Κάτοχος του Δικαιώματος Ανάκλησης έχει επιλέξει ρητά έναν τρόπο παράδοσης πιο δαπανηρό από τον τυπικό τρόπο παράδοσης που προτείνει ο Πωλητής.

9.6 ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ

Η άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης τερματίζει την υποχρέωση των Μερών είτε να εκτελέσουν το Συμβόλαιο από απόσταση ή το Συμβόλαιο εκτός εγκαταστάσεων, είτε να το συνάψουν όταν ο Κάτοχος του Δικαιώματος Ανάκλησης έχει κάνει μια προσφορά. Η άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης ενός κύριου Συμβολαίου από απόσταση ή εκτός εγκαταστάσεων τερματίζει αυτόματα κάθε πρόσθετο συμβόλαιο, χωρίς έξοδα για τον Κάτοχο του Δικαιώματος Ανάκλησης πέραν αυτών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

10. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Η ενεργοποίηση οποιασδήποτε εγγύησης που προβλέπεται στο παρόν Άρθρο πρέπει να ζητηθεί επικοινωνώντας με τον Πωλητή στην ακόλουθη διεύθυνση URL:

https://www.maxityre.gr/contact

10.1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Πελάτης οφείλει να διασφαλίσει ότι τα Προϊόντα που παραγγέλνει είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματός του.

Ο Πελάτης είναι επίσης υποχρεωμένος να τηρεί τις προδιαγραφές και τις συστάσεις του κατασκευαστή για ό,τι αφορά την ασφάλεια και την αξιοπιστία του οχήματος, ιδιαίτερα το μέγεθος των ελαστικών και των ζαντών, το φούσκωμα και την πίεση των ελαστικών, καθώς και τις συνθήκες τοποθέτησης και αποθήκευσης των ελαστικών.

Καμία από τις εγγυήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο δεν λαμβάνει υπόψη τα ελαττώματα που οφείλονται σε λάθος τοποθέτηση, ούτε στη φυσιολογική φθορά των Προϊόντων, ούτε τις συνέπειες που οφείλονται σε μη συμμορφωμένη χρήση των Προϊόντων, ούτε την καταστροφή των Προϊόντων από αμέλεια του Πελάτη ή ενός από τους υπαλλήλους του.

10.2 Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

10.2.1 Συμμόρφωση των Προϊόντων

Ο Πωλητής παραδίδει στον Καταναλωτή Πελάτη Προϊόντα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 10.2.2, 10.2.3 και 10.2.4.

10.2.2 Υποκειμενικά κριτήρια συμμόρφωσης

Για να θεωρηθούν σύμφωνα με το συμβόλαιο Πώλησης, τα Προϊόντα πρέπει ειδικότερα, εφόσον απαιτείται:

 • να ανταποκρίνονται στην περιγραφή, τον τύπο, την ποσότητα και την ποιότητα και να παρουσιάζουν τη λειτουργικότητα, τη συμβατότητα, την διαλειτουργικότητα και άλλα χαρακτηριστικά όπως προβλέπεται στο συμβόλαιο Πώλησης;
 • να είναι κατάλληλα για τον συγκεκριμένο σκοπό που αναζητά ο Καταναλωτής, τον οποίο έχει γνωστοποιήσει στον Πωλητή το αργότερο κατά τη στιγμή της σύναψης του συμβολαίου Πώλησης και τον οποίο ο Πωλητής έχει αποδεχτεί;
 • να παραδίδονται με όλα τα αξεσουάρ και όλες τις οδηγίες, ιδίως της εγκατάστασης, όπως προβλέπεται στο συμβόλαιο Πώλησης; και
 • να παρέχονται με ενημερώσεις όπως προβλέπεται στο συμβόλαιο Πώλησης.
10.2.3 Κριτήρια αντικειμενικής συμμόρφωσης

(i) Εκτός από την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων συμμόρφωσης που προβλέπονται στη σύμβαση, τα Προϊόντα πρέπει:

 1. να είναι κατάλληλα για τους σκοπούς για τους οποίους συνήθως χρησιμοποιούνται αγαθά του ίδιου τύπου, λαμβάνοντας υπόψη, εφόσον χρειάζεται, οποιαδήποτε διάταξη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εθνικού δικαίου που ισχύει καθώς και όλες τις υπάρχουσες τεχνικές προδιαγραφές ή, σε περίπτωση απουσίας τέτοιων τεχνικών προδιαγραφών, των ειδικών κωδίκων δεοντολογίας που εφαρμόζονται στον αντίστοιχο τομέα·
 2. εφόσον χρειάζεται, να παρουσιάζουν την ποιότητα ενός δείγματος ή ενός μοντέλου που ο πωλητής έχει διαθέσει στον Καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύμβασης, και να ανταποκρίνονται στην περιγραφή αυτού του δείγματος ή μοντέλου·
 3. εφόσον χρειάζεται, να παραδίδονται με τα αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και των οδηγιών εγκατάστασης ή άλλων οδηγιών, που ο Καταναλωτής μπορεί λογικά να περιμένει να λάβει· και
 4. να είναι σε ποσότητα και να παρουσιάζουν τις ποιότητες και άλλα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων όρων αντοχής, λειτουργικότητας, συμβατότητας και ασφάλειας, κανονικά για αγαθά του ίδιου τύπου και τα οποία ο Καταναλωτής μπορεί λογικά να περιμένει, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των Προϊόντων και λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε δημόσια δήλωση που έχει γίνει από τον Πωλητή ή άλλα πρόσωπα που βρίσκονται πιο πάνω στην αλυσίδα συναλλαγών ή εκ μέρους του Πωλητή ή τέτοιων προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του παραγωγού, ιδιαίτερα στις διαφημίσεις ή στην ετικέτα.

(ii) Ο Πωλητής δεν δεσμεύεται από τις δημόσιες δηλώσεις που αναφέρονται στο (i), σημείο δ), εάν αποδείξει:

 1. ότι δεν είχε και δεν θα μπορούσε λογικά να έχει γνώση της συγκεκριμένης δημόσιας δήλωσης·
 2. ότι, κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης, η δημόσια δήλωση είχε διορθωθεί με τον ίδιο τρόπο που είχε γίνει η εν λόγω δήλωση ή με έναν συγκρίσιμο τρόπο· ή
 3. ότι η απόφαση για αγορά των Προϊόντων δεν θα μπορούσε να έχει επηρεαστεί από τη δημόσια δήλωση.

(iii) Δεν υπάρχει ελάττωμα συμμόρφωσης στην έννοια του (i) εάν, κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης Πώλησης, ο Καταναλωτής έχει ειδικά ενημερωθεί ότι μια συγκεκριμένη χαρακτηριστική των Προϊόντων αποκλίνει από τα αντικειμενικά κριτήρια συμμόρφωσης που προβλέπονται στο (i) και ότι ο Καταναλωτής έχει ρητά και ξεχωριστά αποδεχτεί αυτή την απόκλιση κατά τη σύναψη της σύμβασης Πώλησης.

10.2.4 Λανθασμένη Εγκατάσταση των Προϊόντων

Κάθε ελάττωμα συμμόρφωσης που προκύπτει από τη λανθασμένη εγκατάσταση των Προϊόντων θεωρείται ως ελάττωμα συμμόρφωσης των Προϊόντων εάν:

 1. η εγκατάσταση αποτελεί μέρος του Συμβολαίου Πώλησης και έχει πραγματοποιηθεί από τον Πωλητή ή υπό την ευθύνη του· ή
 2. η εγκατάσταση, η οποία έπρεπε να πραγματοποιηθεί από τον Καταναλωτή, έχει γίνει από αυτόν και η λανθασμένη εγκατάσταση οφείλεται σε ελλείψεις στις οδηγίες εγκατάστασης που παρείχε ο Πωλητής.
10.2.5 Ευθύνη του Πωλητή

Ο Πωλητής ανταποκρίνεται έναντι του Καταναλωτή για κάθε ελάττωμα συμμόρφωσης που υπάρχει κατά τη στιγμή της παράδοσης του Προϊόντος και που εμφανίζεται εντός δύο (2) ετών από αυτή τη στιγμή, χωρίς να θίγεται μεγαλύτερη προθεσμία που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Καταναλωτή την οποία ο τελευταίος καλείται να συμβουλευτεί.

10.2.6 Βάρος της Απόδειξης

Κάθε ελάττωμα συμμόρφωσης που εμφανίζεται εντός ενός (1) έτους από τη στιγμή που τα Προϊόντα έχουν παραδοθεί, προϋποθέτεται ότι υπήρχε κατά τη στιγμή της παράδοσης των Προϊόντων, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο ή εκτός αν αυτή η προϋπόθεση δεν είναι συμβατή με τη φύση των Προϊόντων ή τη φύση του ελαττώματος συμμόρφωσης. Η προαναφερθείσα προθεσμία ισχύει χωρίς να θίγεται μεγαλύτερη προθεσμία που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Καταναλωτή την οποία ο τελευταίος καλείται να συμβουλευτεί.

10.2.7 Ειδοποίηση

Η εθνική νομοθεσία του Καταναλωτή μπορεί να προβλέπει ότι για να επωφεληθεί από τα δικαιώματά του, ο Καταναλωτής πρέπει να ενημερώσει τον Πωλητή για ένα ελάττωμα συμμόρφωσης εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία που διαπίστωσε αυτό το ελάττωμα. Ο Καταναλωτής καλείται να συμβουλευτεί την εθνική του νομοθεσία σχετικά με αυτό το θέμα.

10.2.8 Δικαιώματα του Καταναλωτή για έλλειψη συμμόρφωσης

(i) Σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης, ο Καταναλωτής έχει δικαίωμα στην επαναφορά των Προϊόντων σε συμμόρφωση, σε αναλογική μείωση της τιμής ή στην ακύρωση της Πώλησης, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

(ii) Για να λάβει την επαναφορά των Προϊόντων σε συμμόρφωση, ο Καταναλωτής μπορεί να επιλέξει μεταξύ της επισκευής και της αντικατάστασης, εκτός εάν η επιλεγμένη λύση είναι αδύνατη ή εάν, σε σύγκριση με την άλλη λύση, επιβάλλει στον Πωλητή κόστη που θα ήταν δυσανάλογα, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των περιστάσεων, ιδίως:

 1. την αξία που θα είχαν τα Προϊόντα χωρίς την έλλειψη συμμόρφωσης·
 2. τη σημασία της έλλειψης συμμόρφωσης· και
 3. την πιθανότητα να επιλεγεί η άλλη λύση χωρίς σημαντικό μειονέκτημα για τον Καταναλωτή.

(iii) Ο Πωλητής μπορεί να αρνηθεί την επαναφορά των Προϊόντων σε συμμόρφωση εάν η επισκευή και η αντικατάσταση αποδειχθούν αδύνατες ή όταν αυτό θα του επιβάλλει κόστη που θα ήταν δυσανάλογα, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των περιστάσεων, ιδίως αυτές που αναφέρονται στο (ii), σημεία α) και β).

(iv) Ο Καταναλωτής έχει δικαίωμα είτε σε αναλογική μείωση της τιμής σύμφωνα με το Άρθρο 10.2.8, είτε στην ακύρωση της σύμβασης Πώλησης σύμφωνα με το άρθρο 10.2.9, σε κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. ο Πωλητής δεν έχει πραγματοποιήσει την επισκευή ή την αντικατάσταση ή, εάν είναι απαραίτητο, δεν έχει πραγματοποιήσει την επισκευή ή την αντικατάσταση σύμφωνα με το Άρθρο 10.2.6, (ii) και (iii), ή ο Πωλητής έχει αρνηθεί την επαναφορά των Προϊόντων σε συμμόρφωση σύμφωνα με το (iii) του παρόντος άρθρου·
 2. μια έλλειψη συμμόρφωσης εμφανίζεται παρά την προσπάθεια του Πωλητή να επαναφέρει τα Προϊόντα σε συμμόρφωση·
 3. η έλλειψη συμμόρφωσης είναι τόσο σοβαρή που δικαιολογεί μια άμεση μείωση της τιμής ή την άμεση ακύρωση της σύμβασης Πώλησης· ή
 4. ο Πωλητής έχει δηλώσει, ή προκύπτει σαφώς από τις συνθήκες, ότι ο Πωλητής δεν θα προβεί στην επαναφορά των Προϊόντων σε συμμόρφωση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή χωρίς σημαντικό μειονέκτημα για τον Καταναλωτή.

(v) Ο Καταναλωτής δεν έχει δικαίωμα στην ακύρωση της σύμβασης εάν η έλλειψη συμμόρφωσης είναι μόνο μικρής σημασίας. Το βάρος της απόδειξης ως προς το αν η έλλειψη συμμόρφωσης είναι μικρής ή μη σημασίας βαρύνει τον Πωλητή.

(vi) Ο Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να αναστείλει την πληρωμή του υπολοίπου της τιμής ή ενός μέρους αυτής μέχρις ότου ο Πωλητής έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που του αναλογούν βάσει της εγγύησης. Ειδικοί όροι για την άσκηση του δικαιώματος στην αναστολή της πληρωμής μπορεί να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του Καταναλωτή, την οποία καλείται να συμβουλευτεί.

(vii) Η εθνική νομοθεσία του Καταναλωτή μπορεί να ρυθμίζει το ζήτημα εάν, και σε ποιο βαθμό, το γεγονός ότι ο Καταναλωτής συνέβαλε στην έλλειψη συμμόρφωσης επηρεάζει το δικαίωμά του σε δικαιώματα. Επομένως, ο Καταναλωτής καλείται να συμβουλευτεί την εθνική του νομοθεσία επί του θέματος.

10.2.9 Επισκευή ή αντικατάσταση των Προϊόντων

(i) Μια επισκευή ή αντικατάσταση πραγματοποιείται:

 1. χωρίς χρέωση·
 2. εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τη στιγμή που ο Πωλητής ενημερώθηκε από τον Καταναλωτή για την ασυμφωνία· και
 3. χωρίς σημαντική ταλαιπωρία για τον Καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των Προϊόντων και την προβλεπόμενη χρήση από τον Καταναλωτή.

(ii) Όταν πρέπει να διορθωθεί η ασυμφωνία με επισκευή ή αντικατάσταση των Προϊόντων, ο Καταναλωτής παραδίδει τα Προϊόντα στον Πωλητή. Ο Πωλητής παραλαμβάνει τα αντικατασταθέντα Προϊόντα με δικά του έξοδα.

(iii) Όταν μια επισκευή απαιτεί την αφαίρεση των Προϊόντων που είχαν εγκατασταθεί σύμφωνα με τη φύση και τον σκοπό τους πριν από την εμφάνιση της ασυμφωνίας, ή όταν αυτά τα Προϊόντα πρέπει να αντικατασταθούν, η υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης των Προϊόντων περιλαμβάνει την αφαίρεση των μη συμμορφωμένων Προϊόντων και την εγκατάσταση των αντικατασταθέντων ή επισκευασμένων Προϊόντων, ή την κάλυψη των εξόδων αφαίρεσης και εγκατάστασης.

(iv) Ο Καταναλωτής δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει για την κανονική χρήση που έκανε των αντικατασταθέντων Προϊόντων κατά την περίοδο πριν από την αντικατάστασή τους.

10.2.10 Μείωση Τιμής

Η μείωση τιμής είναι ανάλογη με τη διαφορά μεταξύ της αξίας των Προϊόντων που έλαβε ο Καταναλωτής και της αξίας που θα είχαν τα Προϊόντα εάν ήταν σύμφωνα.

10.2.11 Λύση της Πώλησης

(i) Ο Καταναλωτής ασκεί το δικαίωμά του στη λύση της Πώλησης απευθύνοντας στον πωλητή μια δήλωση που εκφράζει την απόφασή του να ασκήσει το δικαίωμά του στη λύση του συμβολαίου Πώλησης.

(ii) Όταν η ασυμφωνία αφορά μόνο ορισμένα από τα Προϊόντα που παραδόθηκαν βάσει του συμβολαίου Πώλησης και υπάρχει λόγος λύσης του συμβολαίου πώλησης σύμφωνα με το Άρθρο 10.2.7, ο Καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του στη λύση του συμβολαίου Πώλησης μόνο ως προς αυτά τα Προϊόντα, και ως προς κάθε άλλο Προϊόν που έχει αποκτήσει ταυτόχρονα με τα μη συμφωνούντα Προϊόντα εάν δεν μπορεί λογικά να αναμένεται από τον Καταναλωτή να δεχτεί να κρατήσει μόνο τα συμφωνούντα Προϊόντα.

(iii) Όταν ο Καταναλωτής ασκεί το δικαίωμά του στη λύση του συμβολαίου Πώλησης είτε στο σύνολό του ή, σύμφωνα με το (ii), ως προς ορισμένα από τα Προϊόντα που παραδόθηκαν βάσει του συμβολαίου Πώλησης:

 1. ο καταναλωτής επιστρέφει τα Προϊόντα στον Πωλητή με έξοδα του τελευταίου· και
 2. ο Πωλητής επιστρέφει στον Καταναλωτή την τιμή που πλήρωσε για τα Προϊόντα μόλις λάβει τα Προϊόντα ή την απόδειξη της αποστολής τους που παρέχεται από τον Καταναλωτή.

Για τους σκοπούς του παρόντος παραγράφου, η εθνική νομοθεσία του Καταναλωτή μπορεί να προβλέπει τις διαδικασίες επιστροφής και επιστροφής χρημάτων. Συνεπώς, ο Καταναλωτής προτρέπεται να συμβουλευτεί την εθνική του νομοθεσία σχετικά με αυτό το θέμα.

10.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΚΡΥΦΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ

Χωρίς να παραβλάπτεται η νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης που αναφέρεται στο Άρθρο 10.2, ο Καταναλωτής Πελάτης μπορεί να επωφεληθεί από εθνικούς κανόνες που δεν διέπουν ειδικά τα συμβόλαια καταναλωτών και προβλέπουν ειδικές διαδικασίες για ορισμένους τύπους ελαττωμάτων που δεν ήταν εμφανή κατά τη στιγμή της σύναψης του συμβολαίου πώλησης, δηλαδή τις εθνικές διατάξεις που μπορεί να θεσπίζουν ειδικούς κανόνες σχετικά με την ευθύνη του πωλητή σε περίπτωση κρυφών ελαττωμάτων. Ο Καταναλωτής καλείται να συμβουλευτεί την εθνική του νομοθεσία επί του θέματος.

Ο Επαγγελματίας Πελάτης ή ο Μη-Επαγγελματίας Πελάτης δικαιούνται τυχόν εγγυήσεων που προβλέπονται από το δίκαιο της Ανδόρρας.

10.4 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο Πωλητής προτείνει στον Πελάτη να συνδυάσει με την Παραγγελία του, υπό ορισμένους όρους, μια εμπορική εγγύηση που ονομάζεται «Εγγύηση Ελαστικών Plus» μέσω του συμβολαίου εμπορικής εγγύησης.

Αυτή η εμπορική εγγύηση εφαρμόζεται χωρίς να παραβλάπτεται το δικαίωμα του Καταναλωτή να επωφεληθεί από τη νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης που αναφέρεται στο Άρθρο 10.2 ή από τις εθνικές διατάξεις σχετικά με την εγγύηση για κρυφά ελαττώματα που αναφέρονται στο Άρθρο 10.3.

Στην περίπτωση που ο Επαγγελματίας ή ο Μη-Επαγγελματίας υπογράψει την εμπορική εγγύηση, αυτή εφαρμόζεται χωρίς να παραβλάπτεται το δικαίωμα του Επαγγελματία ή του Μη-Επαγγελματία να επωφεληθεί από τυχόν εγγυήσεις που προβλέπονται από το δίκαιο της Ανδόρρας.

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Εκτός εάν η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων από μία από τις Πλευρές είναι οριστική, η αποζημίωση οφείλεται μόνο εάν η οφειλέτρια Πλευρά έχει προηγουμένως κληθεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της εντός ενός λογικού χρονικού διαστήματος. Η οφειλέτρια Πλευρά καταδικάζεται, εάν υπάρχει λόγος, στην καταβολή αποζημίωσης είτε λόγω της μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης είτε λόγω καθυστέρησης στην εκπλήρωση, εάν δεν αποδείξει ότι η εκπλήρωση εμποδίστηκε από Περίπτωση Ανωτέρας Βίας. Η οφειλέτρια Πλευρά θα είναι υπεύθυνη μόνο για τις αποζημιώσεις που είχαν προβλεφθεί ή που θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί κατά τη σύναψη της Σύμβασης, εκτός εάν η μη εκπλήρωση οφείλεται σε βαριά παράλειψη ή δόλο. Ακόμη και στην περίπτωση που η μη εκπλήρωση της Σύμβασης προκύπτει από βαριά παράλειψη ή δόλο, οι αποζημιώσεις περιλαμβάνουν μόνο αυτό που είναι άμεση και άμεση συνέπεια της μη εκπλήρωσης.

12. ΑΣΦΆΛΙΣΗ

Ο Πωλητής είναι ασφαλισμένος για την επαγγελματική του ευθύνη που προκύπτει από τη δραστηριότητά του και απορρέει από σωματικές, υλικές και άυλες ζημιές που προκλήθηκαν σε τρίτους πριν ή μετά την παράδοση ενός προϊόντος ή την ολοκλήρωση μιας παροχής εργασιών.

Η ασφάλιση αυτή έχει συναφθεί με την εταιρεία AXA France - 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex (Γαλλία).

Η γεωγραφική κάλυψη αυτής της ασφάλισης επεκτείνεται παγκοσμίως με εξαίρεση (i) τις δραστηριότητες που ασκούνται από εγκαταστάσεις ή μόνιμες εγκαταστάσεις, που βρίσκονται εκτός Γαλλίας, Ανδόρρας και Μονακό· (ii) τις εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τον Καναδά· (iii) τις παροχές ή τις εργασίες που εκτελούνται από τον ασφαλισμένο ή για λογαριασμό του στα εδάφη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Καναδά, συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης εκθέσεων, πανηγυριών ή εκθέσεων.

13. ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ

Σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας που έχει ως αποτέλεσμα οριστικό εμπόδιο της Οφειλέτριας Πλευράς, η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και οι Πλευρές απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας που έχει ως αποτέλεσμα προσωρινό εμπόδιο, η εκτέλεση της υποχρέωσης αναστέλλεται, εκτός αν η καθυστέρηση που θα προκύψει δικαιολογεί τη λύση της Σύμβασης.

Η αδυναμία εκτέλεσης μιας συμβατικής υποχρέωσης από μια Πλευρά απαλλάσσει αυτή την Πλευρά στο ανάλογο μέτρο όταν προέρχεται από περίπτωση Ανωτέρας Βίας και είναι οριστική, εκτός αν έχει συμφωνήσει να την αναλάβει ή εάν έχει προηγουμένως τεθεί σε προειδοποίηση.

14. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον Πωλητή σχετικά με τον Πελάτη στο πλαίσιο της Πώλησης υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία για την οποία ο Πωλητής είναι ο μόνος που καθορίζει τα μέσα και τον σκοπό και είναι, ως εκ τούτου, υπεύθυνος για αυτήν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 3.4 του ανδορρικού νόμου 15/2003 της 18ης Δεκεμβρίου 2003 που ονομάζεται προστασία των προσωπικών δεδομένων (εφεξής η «LQPD»).

Ο Πελάτης προτρέπεται να διαβάσει την Χάρτη Απορρήτου και τη σελίδα Cookie του Ιστότοπου για να μάθει τους όρους κάτω από τους οποίους τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται και διατηρούνται από τον Πωλητή.

15. ΈΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Σύμβαση αποτελείται από τα ακόλουθα συμβατικά έγγραφα:

 1. των παρόντων Γενικών Όρων Πώλησης·
 2. του Δελτίου Παραγγελίας·
 3. του Δελτίου Παράδοσης·
 4. του Τιμολογίου Πώλησης.

Σε περίπτωση αντίφασης ή διαφοράς μεταξύ των διατάξεων δύο εγγράφων, η διάταξη του έγγραφου ανώτερου βαθμού θα υπερισχύει (π.χ.: Το Τιμολόγιο Πώλησης υπερισχύει του Δελτίου Παράδοσης· το Δελτίο Παράδοσης υπερισχύει του Δελτίου Παραγγελίας· το Δελτίο Παραγγελίας υπερισχύει των Γενικών Όρων Πώλησης).

Καμία αναφορά που έχει γίνει από τον Πελάτη, τον υπάλληλό του ή τον εκπρόσωπό του, στο Δελτίο Παράδοσης πέραν της υπογραφής του δεν θα θεωρηθεί ως συμβατική εκτός εάν έχει γίνει αποδοχή από τον Πωλητή.

Το σύνολο των ανωτέρω συμβατικών εγγράφων αντιπροσωπεύει το σύνολο των υποχρεώσεων που υπάρχουν μεταξύ των Μερών. Αυτά τα συμβατικά έγγραφα αντικαθιστούν και ακυρώνουν κάθε προφορική ή γραπτή δέσμευση προγενέστερη σχετικά με την Πώληση.

Τα Μέρη έχουν συμφωνήσει να αναλάβουν τον κίνδυνο οποιασδήποτε απρόβλεπτης αλλαγής σε περιστάσεις που θα καθιστούσαν την εκτέλεση των υποχρεώσεων κάθε Μέρους βάσει της Σύμβασης υπερβολικά δαπανηρή.

16. ΤΙΤΛΟΙ

Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται στις Γενικές Όρους Πώλησης παρέχονται μόνο για λόγους ευκολίας και δεν πρέπει να συμβάλλουν στην επηρεασμό του νοήματος ή της δομής των διατάξεων των Γενικών Όρων Πώλησης.

Σε περίπτωση δυσκολίας ερμηνείας μεταξύ οποιουδήποτε από τους τίτλους που εμφανίζονται στην κεφαλίδα των ρητρών και οποιασδήποτε από τις ρήτρες, οι τίτλοι θα δηλώνονται ανύπαρκτοι.

17. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ

Εάν μία ή περισσότερες διατάξεις των Γενικών Όρων Πώλησης κηρυχθούν άκυρες, ανεγράμμενες ή μη εκτελεστές σύμφωνα με έναν νόμο, κανονισμό ή κατόπιν απόφασης οριστικής από μια αρμόδια δικαιοδοσία, αυτή ή αυτές οι διατάξεις θα πρέπει να θεωρηθούν ως αποσπώμενες από τους Γενικούς Όρους Πώλησης. Οι άλλες διατάξεις των Γενικών Όρων Πώλησης θα θεωρηθούν ως έγκυρες και θα παραμείνουν σε ισχύ, εκτός εάν μία από τις Πλευρές αποδείξει ότι η ή οι διατάξεις που έχουν ακυρωθεί έχουν ουσιαστικό και καθοριστικό χαρακτήρα χωρίς τον οποίο δεν θα είχε συναφθεί η σύμβαση.

18. ΑΝΟΧΕΣ

Το γεγονός ότι ένα από τα Μέρη δεν επικαλείται μια παράβαση από το άλλο Μέρος κάποιας από τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη Σύμβαση δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως παραίτηση από την εκτέλεση της εν λόγω υποχρέωσης σε περίπτωση απουσίας παραγραφής.

19. ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Σε περίπτωση παραπόνου, ο Πελάτης καλείται να επικοινωνήσει με τον Πωλητή μέσω της φόρμας που είναι προσβάσιμη εδώ.

Στο πλαίσιο κάθε παραπόνου, ο Πελάτης καλείται να αναφέρει τον αριθμό της Παραγγελίας του.

Ο Πωλητής θα καταβάλει τις καλύτερες προσπάθειες για να παράσχει απάντηση σε κάθε παραπόνο το συντομότερο δυνατό.

Η δυνατότητα του Πελάτη να υποβάλει παραπόνο δεν επηρεάζει την άσκηση του δικαιώματός του να προσφύγει στον διαμεσολαβητή καταναλωτών υπό τους όρους του Άρθρου 21 ή σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο.

20. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 14.1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013, σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα να προσφύγετε στην πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών Online (RLL) που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι προσβάσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση: Επίλυση Διαφορών Online.

21. ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ ΔΊΚΑΙΟ

Οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ του Πωλητή και του Πελάτη Καταναλωτή που βρίσκεται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διέπονται από το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο αυτός έχει την έδρα του, όσον αφορά την προστασία του υπό το δίκαιο της κατανάλωσης του εν λόγω κράτους μέλους.

Τα δεδομένα που αφορούν την Παραγγελία και επεξεργάζονται ηλεκτρονικά από τον ιδρυματικό φορέα του Πωλητή στη Μάλτα, θα υπόκεινται στο μαλτέζικο δίκαιο όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όσον αφορά οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που δεν καλύπτεται από τις δύο παραπάνω διατάξεις, εφαρμογή θα βρει επικουρικά το δίκαιο της Ανδόρρας.