ΔΉΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ

 1. Γενικές αρχές
 2. Ποιος είναι ο ορισμός των κεφαλαιοποιημένων όρων;
 3. Ποιος είναι ο σκοπός του Χάρτη;
 4. Ποια δεδομένα συλλέγονται;
 5. Γιατί χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας;
 6. Πόσο καιρό διατηρούνται τα δεδομένα σας;
 7. Με ποιον κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;
 8. Μεταφέρονται τα Δεδομένα σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
 9. Πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας;
 10. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
 11. Πώς συλλέγει η AD Tyres δεδομένα σχετικά με ανηλίκους;
 12. Τι γίνεται με τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης;
 13. Πώς θα ειδοποιείστε για τις αλλαγές στον Χάρτη;
 14. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

1. ΓΕΝΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ

Η εταιρεία AD Tyres International SLU, εταιρεία του δικαίου της Ανδόρας με τη μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με κεφάλαιο 1.000.000 ευρώ, εγγεγραμμένη στο μητρώο εμπορίου και εταιρειών της Ανδόρας με αριθμό 16339, με έδρα την C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Πριγκιπάτο της Ανδόρας), email: dpo@maxityre.com, τηλέφωνο: +376 810 888, (εφεξής "AD Tyres") που ασκεί δραστηριότητα ηλεκτρονικού εμπορίου, προσφέρει την πώληση ελαστικών και συναφών προϊόντων μέσω του δικτυακού τόπου https://www.maxityre.gr (εφεξής "δικτυακός τόπος").

Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, η AD Tyres μπορεί να συλλέγει διαδικτυακά ή τηλεφωνικά Δεδομένα που προσδιορίζουν άμεσα ή έμμεσα πελάτες, χρήστες του δικτυακού τόπου ή τρίτους (εφεξής αδιακρίτως αναφερόμενοι ως "Υποκείμενα Δεδομένων" ή "Εσείς") και να πραγματοποιεί μία ή περισσότερες Επεξεργασίες αυτών των Δεδομένων. Η συλλογή από την AD Tyres των Δεδομένων των Υποκειμένων των Δεδομένων δεν πραγματοποιείται ποτέ έμμεσα, δηλαδή από τρίτη πηγή.

Η AD Tyres, τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας αναφέρονται ανωτέρω, είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των Δεδομένων στο βαθμό που καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα αυτής της επεξεργασίας.

Όσον αφορά ορισμένα τραπεζικά δεδομένα, η AD Tyres μοιράζεται την ευθύνη για την επεξεργασία τους με την εταιρεία GoCardless SAS, μια απλοποιημένη ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Παρισιού με αριθμό 834422180, της οποίας η έδρα βρίσκεται στην 7 rue de Madrid στο Παρίσι (75008). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η GoCardless χειρίζεται τα τραπεζικά σας δεδομένα και τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων είναι διαθέσιμες εδώ.

Όσον αφορά ορισμένα Δεδομένα περιήγησης που συλλέγονται από τα cookies, η AD Tyres μοιράζεται την ευθύνη για την επεξεργασία τους με τρίτες εταιρείες, κατάλογο των οποίων και περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα για τα cookies.

Η AD Tyres έχει ορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (εφεξής "ΓΚΠΔ"), τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου βρίσκονται στη διεύθυνση dpo@maxityre.com.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από την AD Tyres υποβάλλονται σε επεξεργασία από το υποκατάστημα της AD Tyres που είναι εγκατεστημένο στην επικράτεια της Μάλτας, δηλαδή την AD TYRES INTERNATIONAL EU, εγγεγραμμένη με τον αριθμό OC 1277, η έδρα της οποίας βρίσκεται στο Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Μάλτα).

Συνεπώς, οι εν λόγω επεξεργασίες δεδομένων θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 22 και το άρθρο 3.1 του ΓΚΠΔ και υπόκεινται στην εν λόγω νομοθεσία.

Επιπλέον, ο νόμος περί προστασίας δεδομένων της Μάλτας του 2018 (Κεφ. 586) εφαρμόζεται επίσης στην επεξεργασία δεδομένων δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν λόγω νόμου.

Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής η "Πολιτική") και να λάβετε υπόψη το περιεχόμενό της.

2. ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΊΑ;

Λέξεις ή εκφράσεις που αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα έχουν τον ορισμό που καθορίζεται κατωτέρω.

AD Tyres
νοείται η εταιρεία που προσδιορίζεται στο άρθρο 1 πρώτο εδάφιο.
Χάρτης
έχει τον ορισμό που αναφέρεται στοάρθρο 1.
Λογαριασμός πελάτη
ο λογαριασμός που πρέπει να δημιουργήσει κάθε πελάτης.
Δεδομένα
νοείται κάθε δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, με την έννοια ότι ταυτοποιήσιμο πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αναγνωριστικό στοιχείο, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό, ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική του ταυτότητα.
Τραπεζικά δεδομένα
έχει τον ορισμό που αναφέρεται στοάρθρο 4.
Δεδομένα παραγγελίας
έχει τον ορισμό που αναφέρεται στοάρθρο 4.
Δεδομένα πλοήγησης
έχει τον ορισμό που αναφέρεται στοάρθρο 4.
Τεχνικά στοιχεία
έχει τον ορισμό που αναφέρεται στοάρθρο 4.
Ενδιαφερόμενο(-οι) πρόσωπο(-ες)
έχει τον ορισμό που αναφέρεται στοάρθρο 1.
Προϊόν(τα)
σημαίνει τα ελαστικά ή τα συναφή προϊόντα (ζάντες, αλυσίδες κ.λπ.) που προσφέρονται προς πώληση από την AD Tyres στην Ιστοσελίδα.
GDPR
έχει τον ορισμό που αναφέρεται στοάρθρο 1.
Ιστοσελίδα
έχει τον ορισμό που αναφέρεται στοάρθρο 1.
Θεραπεία(ες)
νοείται κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελείται ή δεν εκτελείται με τη χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών και εφαρμόζεται στα δεδομένα, όπως η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η τροποποίηση, η εξαγωγή, η διαβούλευση, η χρήση, η επικοινωνία με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συμφωνία ή η διασύνδεση, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
Εσείς
έχει τον ορισμό που αναφέρεται στοάρθρο 1.

3. ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΌΣ ΕΝΌΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΎ ΧΆΡΤΗ;

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου τίθεται στη διάθεσή σας κατά τη στιγμή της συλλογής των Δεδομένων σας, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια της Επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την AD Tyres μέσω της παροχής συνοπτικών, εύκολα προσβάσιμων και κατανοητών πληροφοριών, διατυπωμένων με σαφείς και απλούς όρους.

Σε περίπτωση που κάποια από τις πληροφορίες δεν είναι επαρκώς σαφής, σας καλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας όποτε σας βολεύει, είτε στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dpo@maxityre.com είτε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας που είναι προσβάσιμη εδώ.

Ο Χάρτης ισχύει για τα Δεδομένα σας που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την AD Tyres στο πλαίσιο των ακόλουθων δραστηριοτήτων και για τα οποία η AD Tyres είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων:

 • Η χρήση του Ιστότοπου από εσάς, συμπεριλαμβανομένης της περιήγησης στον Ιστότοπο,
 • τη δημιουργία και τη χρήση του Λογαριασμού Πελάτη σας μέσω της Ιστοσελίδας,
 • την αγορά Προϊόντων που προσφέρονται από την AD Tyres μέσω της Ιστοσελίδας- ή
 • οποιαδήποτε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Η παρούσα Πολιτική δεν εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται σε πλαίσιο διαφορετικό από αυτό που περιγράφεται παραπάνω και για την οποία η AD Tyres δεν είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.

4. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΥΛΛΈΓΟΝΤΑΙ;

ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΈΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΌΠΙΝ ΡΗΤΟΎ ΑΙΤΉΜΑΤΟΣ ΤΗΣ AD TYRES

Η AD Tyres ζητά ρητά τη συλλογή των Δεδομένων σας σε διάφορες χρονικές στιγμές και ιδίως κατά τη διάρκεια :

 • χρήση της Ιστοσελίδας,
 • την τοποθέτηση μιας παραγγελίας στον Ιστότοπο,
 • τη δημιουργία Λογαριασμού Πελάτη στον Ιστότοπο- ή
 • οποιαδήποτε επικοινωνία με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Τα δεδομένα που συλλέγονται (εφεξής τα "δεδομένα παραγγελίας ") συνίστανται ιδίως σε:

 • Το μικρό σας όνομα ,
 • Το όνομά σας ,
 • Η ημερομηνία γέννησής σας ,
 • Η ταχυδρομική σας διεύθυνση ,
 • Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ,
 • Ο αριθμός τηλεφώνου σας ,
 • Η χώρα σας ,
 • Ο ενδοκοινοτικός σας αριθμός ΦΠΑ.

Για σκοπούς πληρωμής, αυτά τα Δεδομένα που συλλέγονται κατόπιν ρητού αιτήματός μας (εφεξής τα "Τραπεζικά Δεδομένα") αποτελούνται από τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας, την ημερομηνία λήξης και το CVC (ή το οπτικό κρυπτόγραμμα που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάρτας), τα οποία διαβιβάζονται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών: Checkout.com, Hipay ή Braintree.

Χρησιμοποιούμε την GoCardless για τη διαχείριση των άμεσων χρεώσεων μέσω του IBAN σας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η GoCardless χειρίζεται τα τραπεζικά σας δεδομένα και τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων είναι διαθέσιμες εδώ.

Ορισμένα δεδομένα παραγγελίας (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, χώρα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και τραπεζικά δεδομένα είναι απαραίτητα για τη σύναψη της σύμβασης με την AD Tyres. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε παράλειψη εκ μέρους σας να μας κοινοποιήσετε αυτά τα Δεδομένα θα σας εμποδίσει να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.

ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΈΓΟΝΤΑΙ ΑΥΤΌΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ AD TYRES

Η AD Tyres μπορεί να συλλέξει, ιδίως κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπο, ορισμένα από τα δεδομένα σας αυτόματα μέσω της συσκευής σας (υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο κ.λπ.). Τα δεδομένα αυτά μπορεί να συλλέγονται ακόμη και αν δεν έχει γίνει καμία παραγγελία. Αυτή η συλλογή πραγματοποιείται γενικά με τη χρήση cookies.

Τα δεδομένα αυτά (εφεξής τα "τεχνικά δεδομένα ") συνίστανται ιδίως σε:

 • Η διεύθυνση IP σας (ο αριθμός αναγνώρισης που αποδίδεται στη συσκευή σας στο πλαίσιο της σύνδεσής της στο Διαδίκτυο) ,
 • Η διεύθυνση MAC (φυσικός αριθμός αναγνώρισης που είναι αποθηκευμένος στην κάρτα δικτύου ή στη διεπαφή δικτύου) ,
 • Ο αριθμός IMEI (αριθμός αναγνώρισης του κινητού σας τηλεφώνου) ,
 • το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS κ.λπ.),
 • Ο φορέας εκμετάλλευσης του κινητού σας τηλεφώνου ,
 • Ο πάροχος υπηρεσιών Internet ,
 • το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox κ.λπ.) ή
 • τη ζώνη ώρας που χρησιμοποιεί η συσκευή σας.

Τα Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα μέσω της συσκευής σας αποτελούνται επίσης από Δεδομένα σχετικά με την περιήγησή σας (εφεξής "Δεδομένα περιήγησης "), όπως:

 • τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί,
 • την ημερομηνία της επίσκεψής σας ,
 • ο χρόνος που δαπανάται σε κάθε σελίδα που επισκέπτεται,
 • τους συνδέσμους που έχετε ενεργοποιήσει,
 • τις προσφορές που συμβουλευτήκατε,
 • τα προϊόντα που αναζητάτε,
 • τις παραγγελίες που έχετε κάνει- ή
 • Οι καταναλωτικές σας συνήθειες των Προϊόντων.

5. ΓΙΑΤΊ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΑΣ;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο εάν η επεξεργασία βασίζεται σε:

 • νομική αιτιολόγηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ (συγκατάθεση, εκτέλεση σύμβασης, συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, διασφάλιση ζωτικών συμφερόντων, καθήκον δημοσίου συμφέροντος ή έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας) και
 • ρητούς, νόμιμους σκοπούς που καθορίζονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει την Επεξεργασία που πραγματοποιεί η AD Tyres με τον σκοπό, τη νομική αιτιολόγηση και τα δεδομένα που αφορούν κάθε μία από αυτές.

Όνομα της θεραπείαςΣτόχοιΝομική αιτιολόγησηΣχετικά στοιχεία
Παραγγελία
 • Δημιουργία λογαριασμού πελάτη
 • Να ανταποκρίνεται σε όλα τα αιτήματά σας για την τοποθέτηση μιας παραγγελίας
 • Λαμβάνουμε υπόψη και εκτελούμε την παραγγελία σας
 • Εκτέλεση της παράδοσης και ενδεχομένως της συναρμολόγησης
Σύμβαση
 • Δεδομένα παραγγελίας
Ενιαία συναλλαγή με πιστωτική κάρτα
 • Εκτελέστε την πληρωμή της παραγγελίας σας
 • Διαχείριση απορριπτόμενων τραπεζικών συναλλαγών
Σύμβαση
 • Τραπεζικά στοιχεία (CB)
Διευκόλυνση μελλοντικών αγορών
 • Αποθηκεύστε τραπεζικά στοιχεία για να διευκολύνετε μελλοντικές αγορές
Συναίνεση
 • Τραπεζικά στοιχεία (CB)
Άμεση χρέωση SEPA
 • Διαβίβαση του IBAN σας στον πάροχο GoCardless
Σύμβαση
 • Στοιχεία τράπεζας (IBAN)
Απαιτήσεις πληρωμών
 • χειρίζεται τυχόν παράπονα από τον κάτοχο της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή της παραγγελίας
Σύμβαση
 • Τραπεζικά δεδομένα
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση
 • Διαχείριση των παραπόνων σας
 • Κοινοποιεί την τροποποίηση του Χάρτη ή των γενικών όρων πώλησης.
 • Διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες (αιτήματα, σχόλια και προτάσεις) μετά από μια παραγγελία
 • Διαχείριση επιστροφών
Σύμβαση
 • Δεδομένα παραγγελίας
 • Τραπεζικά δεδομένα
Ενημερωτικό δελτίο (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών προσφορών της AD Tyres)
 • Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών προσφορών της AD Tyres)
Συναίνεση
 • Στοιχεία παραγγελίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
Στοχευμένη διαφήμιση
 • Προσαρμόστε τα διαφημιστικά μας μηνύματα στις ανάγκες και τις συνήθειές σας
Συναίνεση (cookies)
 • Τεχνικά στοιχεία
 • Δεδομένα πλοήγησης
Εμπειρία χρήστη
 • Εξατομίκευση της εμπειρίας σας στον Ιστότοπο σύμφωνα με τις ανάγκες και τις συνήθειές σας
 • Επιταχύνετε την πλοήγησή σας στον ιστότοπο
Συναίνεση (cookies)
 • Τεχνικά στοιχεία
 • Δεδομένα πλοήγησης
Στατιστικά στοιχεία
 • Διεξαγωγή και ανάλυση στατιστικών μελετών
Νόμιμο συμφέρον (1) και συγκατάθεση (cookie)
 • Δεδομένα παραγγελίας
 • Τεχνικά στοιχεία
 • Δεδομένα πλοήγησης
Ποιότητα
 • Για την ανάλυση των τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά τη χρήση του δικτυακού τόπου
 • Ανίχνευση ανωμαλιών στο σύστημα πληροφοριών
Νόμιμο συμφέρον (2)
 • Τεχνικά στοιχεία
 • Δεδομένα πλοήγησης
Απάτη
 • Ανίχνευση παραχάραξης και τεχνολογικής απάτης
Νόμιμο συμφέρον (3)
 • Δεδομένα παραγγελίας
 • Τεχνικά στοιχεία
 • Δεδομένα πλοήγησης

(1 ) Το έννομο συμφέρον της AD Tyres είναι να μπορεί να αξιολογεί και να βελτιώνεται χάρη στο στατιστικό εργαλείο.

(2) Το έννομο συμφέρον της AD Tyres είναι η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών της.

(3 ) Το έννομο συμφέρον της AD Tyres είναι η πρόληψη της απάτης.

6. ΠΌΣΟ ΚΑΙΡΌ ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΎΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΑΣ;

Η AD Tyres θέτει ως ζήτημα τιμής να διατηρεί τα Δεδομένα σας σε μορφή που επιτρέπει την αναγνώρισή σας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Ο παρακάτω πίνακας σας δείχνει τις περιόδους διατήρησης για κάθε τύπο δεδομένων ανάλογα με την επεξεργασία για την οποία χρησιμοποιούνται.

ΔεδομέναΘεραπείαΔιάρκεια ζωής σε ενεργό βάση (1)Ενδιάμεση περίοδος αποθήκευσης (2)
Δεδομένα παραγγελίαςΠαραγγελία3 έτη από την τελευταία παραγγελίαα/α*
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση3 έτη από την τελευταία παραγγελίαα/α
Ενημερωτικό δελτίοΜέχρι να διαγραφείτε ή 3 χρόνια από την τελευταία είσοδο στο Λογαριασμό Πελάτη, εάν αυτή είναι προγενέστερη.α/α
Στατιστικά στοιχεία3 έτη από την τελευταία παραγγελίαα/α
Απάτηα/α5 έτη από τη συλλογή των σχετικών δεδομένων
Τραπεζικά δεδομένα(3)Συναλλαγή (CB)Μέχρι την πλήρη εξόφληση της παραγγελίαςα/α
Απαιτήσεις πληρωμώνα/α13 μήνες από την ημερομηνία χρέωσης
ή
15 μήνες σε περίπτωση αναβολής πληρωμής
Εξυπηρέτηση μετά την πώλησηΜέχρι τη λήξη της περιόδου για την οποία η AD Tyres αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας αποζημιώσει για μια παραγγελία (ιδίως της περιόδου υπαναχώρησης ή της περιόδου ακύρωσης της παραγγελίας).α/α
Άμεση χρέωση SEPA (IBAN)Ο χρόνος διαβίβασης του IBAN στην GoCardlessα/α
Διευκόλυνση μεταγενέστερων αγορών (CB)Μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης ή τη λήξη της ισχύος της τραπεζικής κάρτας, εάν αυτή είναι προγενέστερη.α/α
Τεχνικά στοιχείαΣτοχευμένη διαφήμισηΔείτε τα cookiesα/α
Εμπειρία χρήστη
Ποιότητα
Στατιστικά στοιχεία
Απάτη
Δεδομένα πλοήγησηςΣτοχευμένη διαφήμισηΔείτε τα cookiesα/α
Εμπειρία χρήστη
Ποιότητα
Στατιστικά στοιχεία
Απάτη

* α/α σημαίνει δεν ισχύει.

(1 ) Ενεργός αποθήκευση είναι η αποθήκευση των σχετικών δεδομένων στη βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της σχετικής επεξεργασίας.

(2) Η ενδιάμεση αρχειοθέτηση συνίσταται στη διατήρηση των Δεδομένων υπό συνθήκες περιορισμένης πρόσβασης i) είτε σε ειδική βάση αρχειοθέτησης χωριστά από την ενεργή βάση, με πρόσβαση που περιορίζεται μόνο στα πρόσωπα που έχουν συμφέρον να τα γνωρίζουν λόγω της ιδιότητάς τους, ii) είτε στην ενεργή βάση, υπό την προϋπόθεση ότι τα αρχειοθετημένα Δεδομένα απομονώνονται με λογικό διαχωρισμό (διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης και εξουσιοδοτήσεων) ώστε να μην είναι προσβάσιμα από πρόσωπα που δεν έχουν πλέον συμφέρον να τα επεξεργαστούν.

(3 ) Τα τραπεζικά δεδομένα δεν τηρούνται ποτέ από την AD Tyres, αλλά από τους συνεργάτες πληρωμών (Checkout.com, Hipay, Braintree, Gocardless ανάλογα με την περίπτωση).

7. ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΟΙΡΆΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΑΣ;

Η AD Tyres μπορεί να μοιραστεί ορισμένα από τα Δεδομένα σας με άλλες οντότητες που αναφέρονται παρακάτω. Σε κάθε περίπτωση, η AD Tyres θα μοιράζεται τα δεδομένα αυτά μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο για να διασφαλιστεί ο σκοπός ή οι σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων σας από την AD Tyres ή για να διασφαλιστεί ο ακριβής και νόμιμος σκοπός ή οι νόμιμοι σκοποί που ορίζονται από τον παρόντα αποδέκτη.

ΟΝΤΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΊΛΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΊΟ ΑΝΉΚΕΙ Η AD TYRES

Η AD Tyres ενδέχεται να μοιραστεί ορισμένα από τα Δεδομένα σας με άλλες οντότητες του ομίλου στον οποίο ανήκει η AD Tyres, προκειμένου να σας γνωρίσει καλύτερα. Αυτές οι άλλες οντότητες υπόκεινται σε δεσμεύσεις παρόμοιες με εκείνες της AD Tyres για την προστασία των δεδομένων σας.

ΥΠΕΡΓΟΛΆΒΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΊΤΟΥΣ ΠΑΡΌΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

Η AD Tyres μπορεί να μοιράζεται ορισμένα από τα Δεδομένα σας με υπεργολάβους ή/και τρίτους παρόχους υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών της AD Tyres μέσω του Ιστότοπου. Η κοινοποίηση των Δεδομένων σας σε αυτές τις οντότητες είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας σας. Η AD Tyres μοιράζεται μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της αποστολής που έχει ανατεθεί στις εν λόγω οντότητες, αφού διασφαλιστεί συμβατικά ότι οι δεσμεύσεις των εν λόγω οντοτήτων είναι εξίσου υψηλές με εκείνες που αναλαμβάνονται στον παρόντα Χάρτη όσον αφορά την προστασία των δεδομένων σας.

Πρόκειται κυρίως για τις ακόλουθες οντότητες:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (εξωτερική ανάθεση τεχνολογίας)
 • OVH (φιλοξενία ιστότοπων)
 • HOTJAR (αναλυτικό cookie)
 • GOOGLE (διαφημιστικό cookie)
 • MICROSOFT (διαφημιστικό cookie)
 • CHECKOUT.COM (πάροχος υπηρεσιών πληρωμών)
 • HIPAY (πάροχος υπηρεσιών πληρωμών)
 • BRAINTREE (πάροχος υπηρεσιών πληρωμών)
 • GOCARDLESS (πάροχος υπηρεσιών πληρωμών)
 • DPD (πάροχος υπηρεσιών παράδοσης)
 • GLS (πάροχος υπηρεσιών παράδοσης)
 • UPS (πάροχος υπηρεσιών παράδοσης)
 • DHL (πάροχος υπηρεσιών παράδοσης)
 • SEUR (πάροχος υπηρεσιών παράδοσης)
 • CHRONOPOST (πάροχος υπηρεσιών παράδοσης)
 • BOOMERANG (πάροχος υπηρεσιών παράδοσης)
 • TNT (πάροχος υπηρεσιών παράδοσης)

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΈΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ

Η AD Tyres μπορεί κατ' εξαίρεση να κοινοποιήσει τα δεδομένα σας στις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) στο πλαίσιο συγχώνευσης, εξαγοράς του συνόλου ή μέρους της AD Tyres, μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων ή οποιασδήποτε άλλης παρόμοιας συναλλαγής, ii) όταν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από νόμο, κανονισμό, αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή , ή (iii) για την προστασία των δικαιωμάτων ή/και της ασφάλειας ενός ατόμου, για την πρόληψη ή τη λήψη μέτρων σχετικά με παράνομες ή ύποπτες παράνομες δραστηριότητες ή για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας και της ασφάλειας του ιστότοπου της AD Tyres- (iv) για την εκτέλεση και την εξασφάλιση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η AD Tyres προς το συμφέρον σας στο πλαίσιο του παρόντος Χάρτη.

8. ΔΙΑΒΙΒΆΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΑΣ ΕΚΤΌΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ;

Τα Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται κυρίως στην επικράτεια της Μάλτας, η οποία βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, η εταιρεία AD Tyres, εγκατεστημένη στο Πριγκιπάτο της Ανδόρας, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

Με απόφαση της 19ης Οκτωβρίου 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι η Ανδόρα θεωρείται ότι παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπλέον, η AD Tyres δεν μπορεί να αποκλείσει ότι τα Δεδομένα σας ενδέχεται να μεταφερθούν σε άλλα εδάφη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και ιδίως σε εδάφη όπου το επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι χαμηλότερο από αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η AD Tyres αναλαμβάνει την υποχρέωση να επαληθεύσει την ύπαρξη μέτρων ή να λάβει επαρκή μέτρα για την εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου προστασίας των δεδομένων σας, όπως:

 • απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της οικείας χώρας,
 • Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από εποπτική αρχή, στις οποίες υπόκειται ο παραλήπτης και των οποίων μπορείτε να μας ζητήσετε αντίγραφο, εφόσον έχουν υπογραφεί επίσημα,
 • εσωτερικοί εταιρικοί κανόνες,
 • εγκεκριμένος κώδικας δεοντολογίας ή εγκεκριμένο σύστημα πιστοποίησης (συμπεριλαμβανομένης δεσμευτικής και εκτελεστής δέσμευσης του αποδέκτη εκτός ΕΕ να εφαρμόσει τις κατάλληλες διασφαλίσεις),
 • μια διοικητική ρύθμιση ή ένα νομικά δεσμευτικό και εκτελεστό κείμενο που γίνεται για να καταστεί δυνατή η συνεργασία μεταξύ δημόσιων αρχών.

Όσον αφορά αυτούς τους κύριους εταίρους της AD Tyres, οι χώρες προορισμού των δεδομένων και οι κατάλληλες διασφαλίσεις που υιοθετούνται είναι οι ακόλουθες.

ΑποδέκτεςΧώραΕγγυήσεις
GCGΓαλλίαΕυρωπαϊκή Ένωση
OVHΓερμανίαΕυρωπαϊκή Ένωση
HOTJARΜάλταΕυρωπαϊκή Ένωση
GOOGLEΗνωμένες ΠολιτείεςΤυποποιημένη συμβατική ρήτρα και πιστοποίηση Privacy Shield
MICROSOFTΗνωμένες ΠολιτείεςΤυποποιημένη συμβατική ρήτρα και πιστοποίηση Privacy Shield
CHECKOUT.COMΗνωμένο ΒασίλειοΑπόφαση καταλληλότητας της 28ης Ιουνίου 2021
HIPAYΓαλλίαΕυρωπαϊκή Ένωση
BRAINTREEΗνωμένες ΠολιτείεςΤυποποιημένη συμβατική ρήτρα και πιστοποίηση Privacy Shield
GOCARDLESSΗνωμένο ΒασίλειοΑπόφαση καταλληλότητας της 28ης Ιουνίου 2021
DPDΓαλλίαΕυρωπαϊκή Ένωση
GLSΟλλανδίαΕυρωπαϊκή Ένωση
UPSΗνωμένες ΠολιτείεςΤυποποιημένη συμβατική ρήτρα και πιστοποίηση Privacy Shield
DHLΓερμανίαΕυρωπαϊκή Ένωση
SEURΙσπανίαΕυρωπαϊκή Ένωση
CHRONOPOSTΓαλλίαΕυρωπαϊκή Ένωση
BOOMERANGΓαλλίαΕυρωπαϊκή Ένωση
TNTΟλλανδίαΕυρωπαϊκή Ένωση

9. ΠΏΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΑΣ;

Η AD Tyres έχει θεσπίσει κατάλληλα φυσικά, τεχνικά, διοικητικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη πρόσβαση, χρήση, απώλεια, τυχαία καταστροφή, ζημία, κλοπή ή διάδοση.

Παρά τις συνεχείς προσπάθειές της, η AD Tyres δεν μπορεί να εγγυηθεί αποτέλεσμα όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων σας και σας καλεί να αναφέρετε τυχόν δυσκολίες που αντιλαμβάνεστε.

Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, όποτε σας βολεύει, είτε στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dpo@maxityre.com είτε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας που είναι προσβάσιμη εδώ.

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και η πολιτική απορρήτου και οι όροι χρήσης της Google ισχύουν για αυτή την υπηρεσία.

10. ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΆ ΣΑΣ;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε τα δικαιώματα που αναφέρονται παρακάτω όσον αφορά τα Δεδομένα σας:

 • το δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα σας:

  Πρόκειται για τη δυνατότητα να λάβετε επιβεβαίωση από την AD Tyres ότι τα Δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται ή δεν υφίστανται επεξεργασία, καθώς και πρόσβαση στα εν λόγω Δεδομένα και στις ακόλουθες πληροφορίες: σκοποί, κατηγορίες Δεδομένων, αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών, περίοδος διατήρησης ή τα κριτήρια για τον καθορισμό αυτής της περιόδου, τα δικαιώματά σας σχετικά με τα Δεδομένα αυτά, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή και, κατά περίπτωση, η πηγή συλλογής των Δεδομένων και η ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων με βάση αυτά τα Δεδομένα.

  Έχετε επίσης το δικαίωμα, όταν τα Δεδομένα σας διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, να ενημερωθείτε για τις κατάλληλες εγγυήσεις όσον αφορά την εν λόγω διαβίβαση.

  Σύμφωνα με το δικαίωμα πρόσβασης, η AD Tyres θα σας παράσχει ένα αντίγραφο των δεδομένων και μπορεί να χρεώσει εύλογη αμοιβή με βάση το διοικητικό κόστος για τυχόν πρόσθετα αντίγραφα που θα ζητήσετε. Εάν υποβάλετε το αίτημα ηλεκτρονικά, οι πληροφορίες θα παρέχονται σε μια ευρέως χρησιμοποιούμενη ηλεκτρονική μορφή, εκτός εάν ζητήσετε κάτι διαφορετικό.

 • το δικαίωμα διόρθωσης των Δεδομένων σας:

  Πρόκειται για τη δυνατότητα να ζητήσετε από την AD Tyres τη διόρθωση, το συντομότερο δυνατό, των δεδομένων σας που είναι ανακριβή ή, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, ελλιπή (μπορείτε να υποβάλετε συμπληρωματική δήλωση για το σκοπό αυτό),

 • το δικαίωμα διαγραφής των Δεδομένων σας:

  Πρόκειται για τη δυνατότητα να ζητήσετε από την AD Tyres τη διαγραφή, το συντομότερο δυνατό, των Δεδομένων σας για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

  • τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβάλλονται σε επεξεργασία με άλλο τρόπο,
  • Ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας στην οποία βασίζεται η Επεξεργασία των εν λόγω Δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την εν λόγω Επεξεργασία,
  • Αντιτάσσεστε στην Επεξεργασία των εν λόγω Δεδομένων υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω σχετικά με το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε,
  • τα δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία,
  • τα Δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για να συμμορφωθεί η AD Tyres με μια νομική υποχρέωση, ή
  • τα δεδομένα συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας σε παιδιά.

  Εάν τα Δεδομένα που ζητείται να διαγραφούν έχουν δημοσιοποιηθεί από την AD Tyres, λαμβάνονται εύλογα μέτρα, λαμβανομένων υπόψη της διαθέσιμης τεχνολογίας και του κόστους εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέτρων, για να ενημερωθούν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων που επεξεργάζονται τα Δεδομένα ότι έχετε ζητήσει τη διαγραφή από αυτούς οποιουδήποτε συνδέσμου με τα Δεδομένα ή οποιουδήποτε αντιγράφου ή αναπαραγωγής των Δεδομένων.

  Αυτό το δικαίωμα διαγραφής δεν ισχύει στο βαθμό που η Επεξεργασία είναι απαραίτητη:

  • να ασκούν το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης,
  • για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που απαιτεί την επεξεργασία και η οποία προβλέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή από το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας,
  • για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας,
  • για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, εφόσον το δικαίωμα διαγραφής ενδέχεται να καταστήσει αδύνατη ή να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την επίτευξη των σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας- ή
  • για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 • το δικαίωμα εναντίωσης στην Επεξεργασία των Δεδομένων σας:

  Πρόκειται για τη δυνατότητα εναντίωσης στην Επεξεργασία των Δεδομένων σας που πραγματοποιείται βάσει έννομου συμφέροντος από την AD Tyres (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει αυτής της αιτιολόγησης), εάν η εν λόγω Επεξεργασία δεν δικαιολογείται στην πραγματικότητα από την AD Tyres για νόμιμους και επιτακτικούς λόγους που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

  Αφορά επίσης τη δυνατότητά σας να αντιταχθείτε στην Επεξεργασία για σκοπούς αναζήτησης (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν αυτή συνδέεται με την εν λόγω αναζήτηση).

  Τέλος, όσον αφορά την Επεξεργασία για στατιστικούς σκοπούς, έχετε τη δυνατότητα να αντιταχθείτε στην εν λόγω Επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εκτός εάν η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για αποστολή δημοσίου συμφέροντος.

 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας:

  Πρόκειται για τη δυνατότητα που έχετε να ζητήσετε από την AD Tyres τον περιορισμό της επεξεργασίας σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για να επαληθεύσει η AD Tyres την ακρίβεια των Δεδομένων, όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των Δεδομένων,
  2. Αντιτίθεστε στη διαγραφή των Δεδομένων από παράνομη Επεξεργασία και ζητάτε τον περιορισμό της χρήσης τους,
  3. τα Δεδομένα δεν είναι πλέον χρήσιμα για την AD Tyres στο πλαίσιο των σκοπών της Επεξεργασίας, αλλά παραμένουν απαραίτητα για Εσάς στο πλαίσιο της θεμελίωσης, άσκησης ή υπεράσπισης νομικών δικαιωμάτων,
  4. για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να διαπιστωθεί εάν οι νόμιμοι λόγοι που επιδιώκει η AD Tyres υπερισχύουν των δικών σας, όταν έχετε αντιταχθεί στην Επεξεργασία σε αυτή τη βάση.

  Σε περίπτωση περιορισμού της Επεξεργασίας, τα Δεδομένα μπορούν, με εξαίρεση τη διατήρηση, να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους.

  Θα ενημερωθείτε από την AD Tyres για την άρση του περιορισμού πριν αυτός τεθεί σε ισχύ.

 • το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας:

  Πρόκειται για τη δυνατότητα να λάβετε από την AD Tyres την κοινοποίηση των Δεδομένων σας που παρέχονται στην AD Tyres σε δομημένο, ευρέως χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να μεταφέρετε τα Δεδομένα αυτά σε άλλη οντότητα (η μεταβίβαση αυτή πραγματοποιείται από εσάς ή, εφόσον είναι τεχνικά δυνατό, από την AD Tyres) και αυτό όταν η Επεξεργασία πραγματοποιείται με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών και βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση,

 • το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας:

  Πρόκειται για τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε επεξεργασία των Δεδομένων σας που έχει πραγματοποιηθεί βάσει της προηγούμενης συγκατάθεσής σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης που δόθηκε πριν από την ανάκληση.

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα, καλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας όποτε σας βολεύει:

 • ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dpo@maxityre.com
 • ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας εδώ.

Προκειμένου να διεκπεραιωθεί το αίτημά σας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, η AD Tyres σας καλεί να το διατυπώσετε με σαφή και λεπτομερή τρόπο. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την ταυτότητά σας, η AD Tyres μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες για να επιβεβαιώσει την ταυτότητά σας.

Έχετε επίσης το :

 • δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή:

  Πρόκειται για τη δυνατότητα που σας παρέχεται να υποβάλετε καταγγελία σε αρμόδια εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο είναι η συνήθης διαμονή σας, ο τόπος εργασίας σας ή ο τόπος όπου φέρεται να συνέβη η παραβίαση, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Δεδομένων που σας αφορούν συνιστά παραβίαση του νόμου.

Για να σας διευκολύνουμε στην άσκηση αυτού του δικαιώματος, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο των εποπτικών αρχών εδώ.

11. ΠΏΣ ΣΥΛΛΈΓΕΙ Η AD TYRES ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΓΙΑ ΑΝΗΛΊΚΟΥΣ;

Τα Προϊόντα που πωλούνται από την AD Tyres στον Ιστότοπό της δεν προορίζονται για ανηλίκους. Κατά συνέπεια, η AD Tyres δεν επεξεργάζεται Δεδομένα που αφορούν ανηλίκους και δεν υποθέτει ότι τα Δεδομένα των επισκεπτών της Ιστοσελίδας ή των πελατών της αφορούν άμεσα ή έμμεσα ανηλίκους.

12. ΤΙ ΓΊΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ COOKIES ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΌΜΟΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ;

Η AD Tyres χρησιμοποιεί cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, οι οποίες ενδέχεται να συλλέγουν ορισμένα από τα δεδομένα σας. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε την εμπειρία σας κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο, να μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και την ποιότητα του Ιστότοπού μας και να βοηθούν στην παροχή στοχευμένης διαφήμισης.

Η AD Tyres συλλέγει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας μέσω ενός πανό στην αρχική σελίδα του ιστότοπου όταν συνδέεστε για πρώτη φορά με αυτά τα εργαλεία υπολογιστή. Η AD Tyres θα ζητήσει εκ νέου τη συγκατάθεσή σας υπό τους ίδιους όρους στο τέλος μιας περιόδου δεκατριών μηνών από την προηγούμενη συλλογή της συγκατάθεσής σας.

Η AD Tyres σας καλεί να συμβουλευτείτε τη σελίδα "Cookies" του ιστοτόπου της για περισσότερες πληροφορίες.

13. ΠΏΣ ΘΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΊΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΈΣ ΣΤΟ ΧΆΡΤΗ;

Η AD Tyres μπορεί να τροποποιεί περιοδικά τον παρόντα Χάρτη προκειμένου να λαμβάνει υπόψη τις νομοθετικές εξελίξεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας.

Η AD Tyres θα σας ενημερώνει για οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις μέσω ειδοποίησης που θα αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή/και μέσω ειδοποίησης που θα εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα.

14. ΠΏΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΕΤΕ ΜΑΖΊ ΜΑΣ;

Η AD Tyres είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την παρούσα Χάρτα.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, καλείστε να έρθετε μαζί μας όποτε σας βολεύει:

 • ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dpo@maxityre.com
 • ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας εδώ.